Modificacions en l'IRPF (Llei 35/2006) amb efectes des d'1 de gener de 2021:

> Escala general de l'IRPF i escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball.

S'afegeix un últim tram a l'escala general per a la base liquidable general a partir de 300.000 € amb un tipus de gravamen del 24,50%.

Adequació de l'escala de retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball al nou tram de l'escala general de l'IRPF, afegint un nou tram per a les bases a partir de 300.000 € amb un tipus de retenció del 47%.


> Tipus de gravamen de l'estalvi.

S'afegeix un últim tram a l'escala aplicable a la part de base liquidable de l'estalvi que grava les rendes del capital a partir de 200.000 € amb un tipus de gravamen de l'estalvi estatal del 26%.


> Escala aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

El tipus aplicable a la base liquidable general a partir de 600.000,01 euros, passa al 47%.
S'afegeix un últim tram a l'escala aplicable a la part de base liquidable de l'estalvi que grava les rendes del capital a partir de 200.000 € amb un tipus de gravamen de l'estalvi estatal del 26%.


> Reduccions a la base imposable general de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Reducció en la b.i. general de les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència. El conjunt de les reduccions practicades no podran excedir de 2.000 euros anuals.

La reducció addicional per aportacions a favor del cònjuge serà de 1.000 € anuals.

Modifica el límit màxim general conjunt aplicable a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, reduint-se a 2.000 € anuals.


> Pròrroga dels límits excloents per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en l'IRPF per a l'exercici 2021.

La magnitud en funció del volum d'ingressos per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, continuarà sent de 250.000€.


La magnitud excloent en funció del volum de compres en béns i serveis continuarà sent de 250.000 €.


> També es prorroguen per a l'exercici 2021 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, en l'IVA, que són de 250.000 €.

 

Modificacions en l'IR NO RESIDENTS (RD Leg 5/2004)

Modifica el TRLIRNR amb efectes a partir de l'entrada en vigor de la Llei de PGE
> Rendes exemptes. L'exempció prevista en el art.14 c) TRLIRNR, s'adequa al que s'estableix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Suprimeix la possibilitat que s'accedeixi a l'exempció quan el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d'euros

 

Modificacions en l'Impost de societats (Llei 27/2014)

> Deducció per inversions en produccions espanyoles cinematogràfiques, sèries audiovisuals

Els contribuents que participin en el finançament de les inversions tinguin dret a aplicar-se la deducció per les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental.

Caràcter vinculant els certificats emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals.


> Normes comunes a les deduccions per a incentivar determinades activitats en relació amb la deducció del art.36 de la LIS.

Incrementa el límit conjunt per a les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, que serà del 50%.

Aclareix el requisit de manteniment de les inversions en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals.

Dret del contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles a aplicar-se la deducció. Serà necessari que el productor i el contribuent que participa subscriguin un contracte de finançament.


> Règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros:

Suprimeix l'exempció i la deducció per a evitar la doble imposició d'una entitat el valor d'adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d'euros


> Limitació en la deducibilitat de despeses financeres

Suprimeix l'addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d'adquisició d'aquestes participacions sigui superior a 20 milions d'euros.


> Limitació de l'exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol.

Es reduirà, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta exempció, en un 5% en concepte de despeses de gestió.

Amb la mateixa finalitat i l'adaptació tècnica necessària, es modifica l'article 32.4 LIS que regula la deducció per a evitar la doble imposició econòmica internacional.

 

Impost sobre el Patrimoni (LLEI 19/1991)

Amb efectes a partir de l'entrada en vigor de la Llei de PGE

> Quota íntegra. Escala estatal. Incrementa el tipus de gravamen aplicable a l'últim tram de la tarifa, que passa al 3,5%.

> Manteniment amb caràcter indefinit del gravamen.

 

Impost sobre el Valor Afegit (LLEI 37/1992)

Amb efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de PGE

> Lloc de realització de les prestacions de serveis. Regles especials.

Regla de localització referida a la utilització o explotació efectiva dels serveis en el territori d'aplicació de l'impost. S'inclou de nou la referència a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.


> Tipus impositiu del 21% a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits. Als quals ja no s'aplicarà el 10%.

> S'actualitza en un 2% l'escala de gravamen per transmissions i rehabilitacions dels títols nobiliaris i grandeses aplicable en el ITP-AJD.


Impost sobre activitats econòmiques
> Es creen nous epígrafs, amb la finalitat de classificar de manera específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas).

> Es crea un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l'alimentació

> Es crea un epígraf per a la nova activitat de subministrament d'energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc.

 

Impost especial sobre l'electricitat
> Nova exempció. L'energia elèctrica consumida en les embarcacions per haver estat generada a bord de les mateixes

> Nova exempció. L'energia elèctrica subministrada que sigui objecte de compensació amb l'energia horària excedentària

> Base liquidable. Serà el resultat de practicar sobre la base imposable una reducció del 100% que serà aplicable sobre la quantitat d'energia elèctrica subministrada o consumida en el transport per ferrocarril.

 

Impost sobre les primes d'assegurances

> El tipus de gravamen passa al 8%.

 

Taxes

> Els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal s'eleven en un 1%.

> Es mantenen els imports de les taxes sobre el joc.

> Sector ferroviari. S'actualitzen les taxes per llicència d'empresa ferroviària

> Es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S'estableixen les bonificacions i els coeficients

> Taxa de supervisió, anàlisi, assessorament i seguiment de la política fiscal serà el 0,00144%.

> Quanties de la taxa per la gestió administrativa del joc. 0,75 per mil dels ingressos bruts d'explotació i afegeix: dels quals el 25% s'afectarà a reforçar els mitjans materials, instruments i inversions necessàries per a escometre iniciatives de lluita contra el frau i promoure pràctiques de joc responsable

 

Altres mesures d'interès

> Interès legal dels diners diners queda establert en el 3,00% fins al 31 de desembre de l'any 2021.

> Determinació de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a 2021. Increment aproximat del 5%.

> Reducció de cànons i/o rendes a les empreses que operen amb els Compres.

> Règim transitori valoració cadastral de béns immobles rústics.

> Actualització dels preus bàsics del cànon de control d'abocaments.

> Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}