El dimarts 27 de febrer de 2018 es va publicar al B.O.E. l’Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen qüestions referents al Subministrament Immediat d’Informació, entre altres; entrarà en vigor l’1 de juliol de 2018.

Tal i com s’estableix en les disposicions generals de l’Ordre, durant els mesos de vigència de la normativa referent a la gestió electrònica dels llibres de registre d’IVA s’han apreciat qüestions de caràcter merament formal i tècnic que requereixen la modificació d’algunes especificacions normatives i tècniques.

Les novetats són les següents:

1) S’ha creat un camp de contingut lliure denominat “referencia externa” amb la finalitat que els subjectes passius puguin seguir utilitzant les seves referencies pròpies.

2) Es creen camps específics associats a les diferents modalitats de causa d’exempció per poder identificar la part de la base imposable exempta corresponent a cada causa.

3) S’ha creat un identificador que s’haurà de marcar per confirmar que les factures amb imports superiors a 100.000 euros no són errònies.

4) Reanomenament d’alguns camps de registre amb l’objectiu d’oferir una major precisió i claredat.

5) Identificació de factures expedides per tercers quan aquest és el destinatari en aplicació de les D.A. 3a (facturació de determinades entregues d’energia elèctrica) i 6a (Comissió Nacional d’Energia) del Reglament de Facturació i també a les regles del mercat organitzat del gas.

6) S’afegeix una nova clau de factura en el llibre de registre de factures rebudes per a liquidacions complementàries de Duanes corresponents a IVA sobre la importació.

7) Es creen dues noves claus de comunicació en el llibre de registre de factures expedides per les devolucions d’IVA en el règim de viatgers; els registres s’identifiquen amb un nou tipus de comunicació i s’identifica en el camp “número de factura” el número corresponent al document electrònic de reemborsament. Aquest procediment serà alternatiu al sistema actual corresponent a aquestes devolucions.

8) S’incorpora un nou camp identificatiu per als registres de facturació realitzats per una entitat en condició de successora d’una altra entitat per operacions de reestructuració societària. 

9)    En relació amb les factures simplificades s’afegeixen dues noves marques per concretar:
- si la factura simplificada recull la identificació del destinatari per exigència del destinatari, ja sigui o no empresari o professional, a efectes de l’article 7.2 i 7.3 del Reglament de facturació.
- la factura no conté la identificació del destinatari segons el previst en l’article 6.1.d) del Reglament de facturació.

10)    Es crea una nova clau de mitjà de cobrament o pagament de les operacions acollides o afectades pel règim especial del criteri de caixa.

11)    S’afegeix una D.A. 2a en què s’estableix que els subjectes passius que quedin obligats a la gestió dels llibres de registre d’IVA a través de la Seu Electrònica des d’una data diferent al primer dia de l’exercici quedaran obligats a remetre els registres corresponents al període de temps anterior a la inclusió corresponent al mateix exercici.

12)    Es crea una marca especial per identificar aquells registres de facturació respecte dels quals el compliment del termini d’enviament al SII presenti dificultats quan:
- el subjecte passiu no podia conèixer el canvi de condició a gran empresa o el canvi de competència inspectora.
-o, la sol•licitud d’alta a REDEME sigui posterior al primer dia del període en què faci efecte aquesta inscripció.

13)    Es crea un esquema addicional per a aquelles factures que tinguin més de quinze referències cadastrals

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}