L’1 de juliol de 2018 entren en vigor les modificacions de l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, introduïdes per la nova Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual s’introdueix la nova versió del SII 1.1.

Actualment hi ha habilitat un entorn de proves d’aquesta nova versió al web de l’AEAT / SII / Información técnica SII / Portal de Pruebas externas / SII-Suministro Inmediato de Información

La versió actual 1.0 i la nova 1.1 conviuran paral·lelament durant alguns dies, aproximadament fins el 20 de juliol, però cal adaptar l’enviament de dades a la nova versió. En concret, les novetats més rellevants a tenir en compte són les següents:

1. Operacions de reestructuració: s’han de registrar al llibre registre (SII) de l’entitat absorbent (i no al de l’absorbida) les següents operacions:
-Factures rebudes en què el destinatari sigui l’entitat absorbida i que es trobin pendents de registre.
-Factures rectificatives d’operacions realitzades per l’absorbida.

2. Clau “F1”: s’hi inclouen les factures completes i com a novetat, també les factures simplificades qualificades (amb dret a deducció).

3. Clau “F2”: s’hi inclouen les factures simplificades i com a novetat, també les factures completes sense identificació del destinatari. 

4. Regim Especial Criteri de Caixa: s’introdueix una nova clau del mitjà de pagament/cobrament: domiciliació bancaria.

5. Clau “LC”: nova clau de liquidació complementària duana IVA a la importació. 

6. S’introdueix un nou marcador per senyalar operacions d’import superior a 100 milions d’euros, amb l’objectiu d’evitar errors tipogràfics en aquest tipus d’imports.

7. S’introdueix un nou marcador per identificar les factures expedides per tercers d’acord amb les disposicions addicionals tercera i sisena del RD 1619/2012.

8. El llibre registre de factures emeses s’habilita per desglossar la base imposable exempta en funció de la causa d’exempció, en cas que n’hi hagi més d’una.

9. S’introdueix un nou marcador per identificar les operacions de les quals no es pot complir el termini d’enviament: només per causes concretes, com per exemple quan no es coneixia el canvi de condició a gran empresa o quan la sol·licitud d’alta al REDEME sigui posterior a l’1 de gener.

10. Nou camp de contingut lliure denominat “referencia externa” a tots els llibres registre. L’objectiu és facilitar el registre; per exemple, permetre incloure el número de factura intern de l’empresa en les factures rebudes.

11. Arrendaments de local de negoci no subjectes a retenció: es permet informar més de 15 referencies com a informació addicional. 

12. Les societats que quedin obligades al SII durant l’exercici, hauran d’enviar també totes les operacions anteriors a aquest moment i tindran de termini fins al final de l’exercici. Caldrà informar la clau 16 relativa a “Primer semestre 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII”

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}