En relació a les devolucions del cèntim sanitari, t’informem que existeix la possibilitat de recuperar també l’impost sobre societats i l’IRPF pagat sobre aquestes devolucions. 

Els ingressos derivats de les devolucions del cèntim sanitari es van haver de declarar l’exercici en què es va reconèixer el dret a la devolució (2014-2017), segons el criteri que havia manifestat la Direcció General de Tributs. No obstant això, el Tribunal Suprem va declarar que aquest criteri no era vàlid i que s’haurien d’imputar a l’exercici en què s’havia generat la despesa. Tenint en compte que l’últim exercici en què el cèntim sanitari fou aplicat va ser el 2012, això comportaria la prescripció dels imports ingressats a l’impost de societats o IRPF, i en conseqüència, la corresponent devolució d’ingressos indeguts. Caldrà analitzar la viabilitat de la reclamació en cada cas tenint en compte l’import de la devolució.

En cas d’estar-hi interessats, per als perceptors que van rebre la devolució del cèntim sanitari durant l’exercici 2014, el termini màxim per a presentar la sol·licitud finalitza el pròxim 30 de juny de 2019 per a les persones físiques (IRPF) i el 25 de juliol de 2019 per a les empreses (impost sobre societats). 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}