El pròxim dia 20 de març finalitza el termini per a presentar el model 510, relatiu a l’impost sobre els habitatges buits, corresponent a l’exercici 2017.

Fet imposable
El fet imposable es descriu com la desocupació d’un habitatge de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada. S’entén com a causa justificada, per exemple, que l’habitatge sigui objecte d’un litigi o estigui ocupat il•legalment.

Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits. També les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

Exempcions
Queden exempts de l’aplicació de l’impost determinats habitatges per la seva ubicació o característiques, com per exemple, els habitatges d’ús turístic.

Base imposable
Constitueix la base imposable els nombre total de metres quadrats del habitatges subjectes a l’impost, reduïda en 150 metres quadrats en concepte de mínim exempt.

Quota íntegra
S’obté multiplicant la base imposable pels tipus de gravamen de l’escala, que oscil•len entre 10 euros i 30 euros per metre quadrat. 

Bonificacions
En el cas de destinar part dels habitatges al lloguer assequible, directament o per mitjà de l’Administració, es podrà aplicar una bonificació de la quota que va del 10% al 100%.

Meritació
L’impost sobre els habitatges buits es merita el 31 de desembre de cada any i afecta el parc d’habitatges de què és titular el subjecte passiu en aquesta data.

No caldrà presentar l'autoliquidació si no resulta cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l'aplicació de:

  • Les exempcions subjectives a les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret a l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.
  • El mínim exempt de 150 metres quadrats que estableix l'article 11 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?