Aquest són els punts clau per fer el tancament fiscal de la teva empresa:

 

1.- Procura tancar aviat l’exercici:

 • La comptabilitat és una eina fonamental a la presa de dedicions, pel que quan més aviat es tingui tancat l’exercici abans es podrà tenir una visió de la situació econòmica-financera del negoci.

 
2.- Analitza el balanç de situació:

 • El balanç de situació ens mostra una fotografia de l’empresa a la data del tancament de l’exercici, permetent-nos conèixer, entre altres coses, els pagaments pendents desglossats per partides, tant a llarg com a curt termini.
 • A més, es pot veure la liquiditat de l’empresa i ens pot ajudar a detectar necessitats de finançament.

  
3.- Analitza el compte de pèrdues i guanys:

 • El seu estudi permet conèixer els marges sobre les compres als que s’està venent, el pes de les despeses de personal i la resta de despeses al compte de resultats, o el benefici que s’està obtenint.

 
4.- Analitza el flux de caixa 

 

5.- Revisa la teva comptabilitat amb un balanç de comprovació de suma i saldos
 

 • Aquest balanç et permetrà saber si existeixen errors als saldos, ja que fàcilment es poden detectar saldos de proveïdors o clients contraris a la seva naturalesa, que poden ser un indici d’errors, encara que no necessàriament, ja que poden haver saldos de proveïdors amb abonaments pendents.

 
6.- Presta atenció als ajustos comptables de fi d’exercici:
 

 • Els principals ajustos que has de fer per tancar correctament els teus comptes són: reclassificació de deutes a llarg i curt termini, periodificacions, variació d’existències, dotació de provisions, amortitzacions.

 
7.- Tancament fiscal

 • Un cop realitzat el tancament comptable es podrà escometre el fiscal, pel que s’ha de tenir en compte les despeses fiscalment deduïbles (multes administratives, pèrdues de joc), incentius fiscals, entitats de reduïda dimensió, inversions en I+D) i reduccions (per inici d’activitat, autònoms dependents).

 
8.- Estableix previsions i defineix objectius

 • El tancament d’exercici ens permet utilitzar cada compte comptable, per poder establir previsions i objectius pel següent any.
 • Per exemple, pots veure si una evolució de les ventes a través del compte de pèrdues i guanys.
 • Si les ventes estan estancades, podria significar que existeixen mols competidors i que s’han de prendre mesures per diferenciar-se i augmentar ventes.

 
9.- Fixat en la rendibilitat

 • No et deixis enlluernar per xifres de venta elevades. Si no s’aconsegueix rendibilitat, vendre molt serà el camí més ràpid cap al fracàs empresarial.

 
10.- Revisa els teus saldos pendents de clients

 • Amb el tancament de l’exercici s’han de dotar les provisions dels crèdits difícilment cobrables. Aquest serà un bon moment per recuperar l’I.V.A. de les factures impagades que compleixin els requisits reglamentàriament establerts.
 • També és important analitzar els motius pels que els crèdits comercials han resultat fallits. Serà aconsellable definir protocols de facturació i cobrament, així com realitzar anàlisis de solvència dels clients potencials abans de tancar ventes a crèdit.

 

Si tens dubtes sobre com realitzar el tancament comptable o fiscal de la teva empresa, a TAX Economistes i Advocats podem ajudar-te. Contacta'ns.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}