Mitjançant el Reial Decret-Llei 3/2020, s’han incorporat a l’ordenament tributari espanyol una sèrie de “solucions ràpides” que la Comissió Europea ha aprovat i afecta, entre d’altres, a l’harmonització de la prova del transport en les entregues intracomunitàries.

La aplicació de l’exempció en les entregues intracomunitàries a efectes de l’IVA està condicionada al fet que les mercaderies siguin expedides d’un Estat membre a un altre, i que aquesta sortida es provi, cosa que ha generat dificultats i inseguretat jurídica per les empreses, pels diferents enfocaments entre els Estats membres de la Unió Europea. 

Amb efectes des de l’1 de gener del 2020, l’expedició o transport dels béns es justifica per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, mitjançant els elements de prova establerts en cada cas, per l’article 45.bis del Rgto UE/282/2011, segons s’hagi realitzat pel venedor, pel comprador o per compte de qualsevol d’ells. Així: 

 

Com s’ha de justificar el transport intracomunitari d’aquests béns?

 • Si transporta el venedor o pel seu compte ha de disposar d’almenys dos dels següents elements de prova no contradictoris, expedits per parts independents: 
  • Carta o document CMR signats.
  • Coneixement d’embarcament.
  • Factura de noli aeri o factura del transportista dels béns.

O bé posseeix un dels documents anteriors, juntament amb un dels esmentats a continuació que es consideren com evidències indirectes: 

 • Una pòlissa d’assegurança relativa a l’expedició o el transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament de l’expedició o transport dels béns. 
 • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destí. 
 • Un rebut estès per un dipositari a l’Estat membre de destí que confirmi l’emmagatzematge dels béns en aquest Estat membre. 

 

 • Si transporta el comprador, a més de les proves anteriors, aquest ha d’entregar una declaració escrita al venedor en el termini de 10 dies que ha d’incloure: 
  • La data d’emissió.
  • El nom i la direcció de l’adquirent.
  • La quantitat i la naturalesa dels béns. 
  • La data i el lloc d’entrega dels béns.
  • El número d’identificació dels mitjans de transport (en cas d’entrega de mitjans de transports).
  • Identificació de la persona que accepti els béns en nom de l’adquirent. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}