El 16 de maig es va publicar el Decret lIei 8/2019, de 14 de maig que modifica la Llei 6/2017 de 9 de maig sobre els actius no productius de les persones jurídiques i que va entrar en vigor el passat 17 de maig de 2019. T’informem aquí del més rellevant.

Quina és la novetat?
Els contribuents estan obligats a presentar-ne l’autoliquidació i efectuar-ne l’ingrés entre els dies 1 i 30 de juny següents a la data de meritació. A més, l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Quins són aquests actius no productius?

  • Béns immobles; vehicles a motor amb una potència superior a 200 CV; embarcacions d’esbarjo; aeronaus; objectes d’art i antiguitats; joies.
  • Es consideren actius no productius aquells que es cedeixin gratuïtament a socis o persones vinculades directament o indirectament amb la societat que els utilitzin totalment o parcialment per a l’ús privat.
  • Els actius no productius quedaran exempts d’aquest impost en: administracions públiques; béns immobles de les fundacions; organitzacions no governamentals i, en general, activitats sense ànim de lucre.
  • Aquests actius no productius han d’estar situats a Catalunya.

Quin és el termini de presentació?
De l’1 al 30 de juny de cada any. Per altra banda, amb l’excepció dels 3 anys reportats (2017, 2018, 2019) s’hauran de liquidar de manera extraordinària entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’aquest any.

Quina és la base imposable per a l’impost sobre els actius no productius?
La base imposable estarà constituïda per la suma dels valors dels actius que s’han esmentat més amunt, i s’aplicarà una escala de gravamen progressiva sobre aquesta suma. La tarifa és progressiva:

Base imposable 
FINS A
Quota íntegra Resta base imposable FINS A Tipus aplicable
0,00 €  0,00 €  167.129,45 €  0,210%
167.129,45 €     350,97 €      167.123,43 €   0,315%
334.252,88 €          877,41 €   334.246,87 €  0,525%
668.499,75 €       2.632,21 €   668.500,00 €     0,945%
1.336.999,75 €     8.949,54 €       1.336.999,26 €   1,365%
2.673.999,01 €       27.199,58 €   2.673.999,02 €   1,785%
5.347.998,03 €        74.930,46 €     5.347.998,03 €  2,205%
10.695.996,06 €     192.853,82 €        En endavant  2,750%

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}