La Llei 16/2012, de 27 de desembre, sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE). A continuació en detallem tota la informació. 

Què estableix la Llei?

  • Estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 €.
  • Els premis amb import superior a 20.000 € només tributaran respecte de la part que excedeixi d’aquests 20.000 €.
  • És a dir, si guanyes un premi inferior a 20.000€ no t’hauràs de preocupar de res (al 2020 passarà de 20.000 € a 40.000 €).
  • La base de retenció del gravamen serà l’import del premi que excedeixi dels 20.000 € i el percentatge de retenció serà del 20%.
  • La SELAE procedirà a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 20.000 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats. És a dir, en el cas de premis compartits, en què el premi es reparteix entre els participants, els 20.000 € exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris amb proporció al seu percentatge de participació.

Per exemple, un premi de 100.000 € tributaria al 20% sobre 80.000 € (100.000 € - 20.000 €), pel que es realitzaria una retenció de 16.000 € i es percebrien 84.000 €.

Quins premis afecta la Llei?
Únicament els premis organitzats per Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE); és a dir,  tots els premis dels següents sortejos: Loteria Nacional, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, La Quiniela, Lototurf, Quintuple Plus, El Quingol, el sorteig extraordinari de Nadal i el sorteig del Niño. Al lot també hi entren els premis de la Creu Roja i els de l’ONCE.


Què més cal tenir en compte?
Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.  

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20%. 

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que els pogués correspondre per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional. 

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal i com feien abans de l’1 de gener del 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més. 

A l'assessoria Tax economistes i advocats posem al teu servei un equip de professionals especialitzats en fiscalitat i comptabilitat. Si tens dubtes de com pot repercutir un premi de loteria, així com altres temes fiscals, laborals o legals, contacta'ns.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}