El passat 5 de juliol d’aquest any es va modificar la llei que estableix el gravamen especial dels premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE). La nova llei s’aplicarà en tres trams. A continuació en detallem tota la informació. 

Què estableix la nova llei?
La nova llei s’aplicarà en tres trams:

  • El 5 de juliol del 2018, la quantitat mínima exempta va passar de 2.500€ a 10.000€
  • El 2019 pujarà a 20.000€
  • El 2020 a 40.000€

És a dir, si guanyes un premi inferior a 10.000€ no t’hauràs de preocupar de res. 

Quins premis afecta la nova llei?
Únicament els premis organitzats per Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE); és a dir,  tots els premis dels següents sortejos: Loteria Nacional, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, La Quiniela, Lototurf, Quintuple Plus, El Quingol, el sorteig extraordinari de Nadal i el sorteig del Niño. Al lot també hi entren els premis de la Creu Roja i els de l’ONCE.

Quan entra en vigor la nova llei?
La nova llei va entrar en vigor el 5 de juliol del 2018. És a dir que, a partir d’aquesta data, la quantitat mínima exempta de tributació passa de 2.500 euros a 10.000 euros. 

Què estableix la norma?
La referida norma estableix que els perceptors d’aquests premis, sigui quina sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE. S’exigirà de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiada. 

Com funciona i s’aplicarà el nou impost?
L’impost s’aplicarà als premis que superin els 10.000€. No obstant això, els premis menors de loteria no estaran subjectes a aquesta taxa, tot i que la suma superi la quantitat de 10.000€. Per exemple, si guanyes tres premis per un valor de 5.000€ cada un, els tres premis estaran lliures d’impostos. En canvi, si guanyes un premi superior a 10.000€ es descomptarà un 20% sobre la quantitat que superi els 10.000€. 

Quins premis n’estaran exempts?
N’estaran exempts els premis que tinguin un import íntegre igual o inferior a 10.000 euros. Els premis que tinguin un import íntegre superior a 10.000 euros només tributaran respecte de la part que excedeixi d’aquest import.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.  

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20%. 

La SELAE haurà d’identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 10.000€ per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un sol guanyador o bé conjuntament per diverses persones o entitats. 

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries...), qui procedeixi al repartiment i que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, i per tant serà necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que els pogués correspondre per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional. 

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal i com feien abans de l’1 de gener del 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}