La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, sotmet a tributació ─a través d’un gravamen especial─ entre altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

 

Què estableix la norma?

La norma referida estableix que els perceptors d’aquests premis, sigui quina sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament suportaran una retenció o ingrés a compte que els ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S’exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiada.

 

Quins premis n’estaran exempts?

N’estaran exempts els premis que tinguin un import íntegre igual o inferior a 2.500 euros. Els premis que tinguin un import íntegre superior a 2.500 euros només tributaran respecte de la part que excedeixi d’aquest import.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20%.

La SELAE haurà d’identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 2.500€ per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un sol guanyador o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries...), qui procedeixi al repartiment i que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, i per tant serà necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que els pogués correspondre per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal i com feien abans de l’1 de gener del 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}