A partir de l’1 de juliol d’aquest any, qualsevol negoci (autònom, pime, gran empresa...) que sigui subcontractat per l’Administració pública tindrà l’obligació de facturar mitjançant factura electrònica sempre que l’import sigui superior a 5.000€.

Què afecta?
El subcontractista ha d’utilitzar la factura electrònica en la seva relació amb un contractista principal sempre que l’import de la factura excedeixi de 5.000€. 

A qui afecta?
Els subcontractistes que treballin pel contractista adjudicatari d’un contracte públic.

En què afecta?

  • S’amplia el col·lectiu de professionals obligats a presentar factura electrònica. 
  • El subcontractista ha de presentar aquestes factures electròniques al contractista principal a través del nou Registre Electrònic Unificat. 
  • Aquest Registre Electrònic Únic haurà d’estar disponible abans del 30/06/2018

Quan entra en vigor?
A partir de l’1 de juliol del 2018. 
La Llei està prevista que entri en vigor el dia 1 de juliol de 2018, encara que a data d’avui no han estat aprovades les normes de desenvolupament necessàries per fer plenament efectiu l’ús dels mitjans electrònics.

Què és la factura electrònica?
És un document amb valor tributari, generat per mitjans informàtics en format electrònic, que substitueix la factura en paper, que conserva el seu mateix valor legal i que es pot transmetre des de l’expedidor al destinatari per mitjans telemàtics. És necessari que disposi d’un sistema que verifiqui l’autenticitat de l’emissor, així com que no s’ha manipulat des que va ser creada. L’habitual és incloure una signatura electrònica i un segell de temps per a garantir aquests aspectes. 
 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?