El passat 30 de novembre es va publicar al BOE l’Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen pel 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’IVA. 

LÍMITS MÀXIMS  2015   DEL 2016 AL 2018   2019
Volum rendiments íntegres en any anterior. General 450.000 €  250.000 € 250.000 €
Volum rendiments íntegres en any anterior. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes 300.000 €  250.000 €  250.000 €
Facturació a empreses i professionals               225.000 €  125.000 €  125.000 €
Volum de compres (sense incloure inversions)                300.000 € 250.000 €  250.000 €
Retenció factures autònoms 1%   1% 1%

   

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Es mantenen pel 2019 la quantia del signes, índex o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. Aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats. 
Es mantenen els índex de rendiment net reduïts aplicables per les activitats agrícoles (raïm de taula, flors i plantes ornamentals i tabac). 

Impost sobre el Valor Afegit
Es mantenen pel 2019 els mòduls i les instruccions aplicades l’any anterior. 
Es mantenen els percentatges reduïts aplicables pel càlcul de la quota meritada per operacions corrents en el règim simplificat d’IVA en les activitats ramaderes afectades per crisis sectorials (pregunta’ns quines son). 

Renuncia o revocació
Els contribuents que desenvolupin activitats a les quals sigui d’aplicació el mètode d’estimació objectiva o els subjectes passius de l’IVA als quals sigui d’aplicació el règim especial simplificat i vulguin renunciar-hi pel 2019 podran fer-ho des del 30 de novembre fins el 31 de desembre del 2018. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}