El context actual de crisi sanitària aconsella potenciar mesures que facilitin la realització de tràmits per via electrònica. Amb aquest objectiu, s’ha establert un nou tràmit per a poder realitzar l’apoderament davant la AEAT sense necessitat de realitzar desplaçaments a les oficines.


Fins aquest moment l’alta del poder per a tràmits tributaris es podia realitzar mitjançant les següents formes:

  • Per internet, mitjançant l’ús de certificat electrònic reconegut o [email protected] (del poderdant).
  • Mitjançant compareixença personal a les oficines de la AEAT.
  • Mitjançant document públic o document privat amb signatura notarialment legitimada presentat davant l’Agència Tributària.

Per tal de facilitar la tramitació electrònica d’aquest procediment, i especialment per aquells casos en què el poderdant no tingui identificació electrònica per apoderar, s’ha habilitat una nova forma de donar d’alta el poder de representació a través de la Seu Electrònica de la AEAT, sense intervenció del poderdant.

Per aquests casos s’ha previst la possibilitat de presentació de l’escriptura de poder al Registre Electrònic de l’Agència Tributària per generar l’apoderament, a través del tràmit Sol·licitar alta de poder per tràmits tributaris, inclòs en el procediment Apoderament per la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet.

En aquesta modalitat de sol·licitud d’incorporació de poders al Registre d’apoderaments no és necessari que hi participi el poderdant, doncs ja en el seu moment va atorgar el poder davant el fedatari públic corresponent.

Així, aquestes escriptures de poder atorgades per la realització de tràmits i actuacions per Internet davant l’Agència Tributària poden ser presentades pel propi apoderat amb el seu certificat electrònic o [email protected]

Després de la presentació, s’incorporaria el poder al Registre d’apoderaments, prèvia revisió per la AEAT de la subsistència del poder atorgat a l’escriptura notarial. 

Com es presenten les escriptures de poder atorgades?


L’apoderat les presentaria per Internet davant l’Agència Tributària amb el seu certificat electrònic o [email protected], després d’això s’incorporaria el poder al Registre d’apoderaments, prèvia revisió pel funcionari habilitat per això, i mitjançant dues formes:

  • Aportació al Registre Electrònic de l’Agència Tributària d’escriptures electròniques d’apoderament o còpies electròniques d’aquestes, regulades a l’art. 17 bis de la llei del Notariat i que compleixin els requisits establerts.
  • Aportació de les escriptures d’apoderament en format PDF presentades a aquest efecte al Registre Electrònic de l’Agència Tributària.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}