S’ha publicat l’Ordre HFP/816/2017, de 28 d’agost, que aprova el model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals (BOE 30-8-2017).

 

Canvi en la manera de declarar les operacions vinculades i les operacions amb paradisos fiscals

Determinada informació que fins ara es declarava en diversos apartats del Model 200 de l’impost sobre Societats, es trasllada, pels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, a la nova declaració informativa que es presentarà per mitjà del model 232:

  • Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista a l’article 13.4 RIS, d’incloure, en les declaracions que així es prevegi, la informació relativa a les operacions vinculades.
  • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20a LIS). Aquesta informació es va incloure per primera vegada en declaracions de l’IS de l’exercici 2015.
  • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

 

Termini de presentació del nou model

Es fixa com a termini de declaració 4 mesos després de la data de presentació de les declaracions de l’impost sobre Societats.

Per l’exercici 2016, es presentarà el mes de novembre.

 

Obligats a presentar el model 232 (art. 2 Ordre HFP/816/2017)

 

Quadre 1. Informació operacions amb persones o entitats vinculades (art 13.4 RIS)

S’informarà sobre:

  • Les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.
  • Les operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada un d’aquests tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques aquelles a les quals no els és d’aplicació la documentació simplificada, enumerades als arts. 18.3 LIS i 16.5 RIS.
  • Com a novetat a partir de l’exercici 2016, al model 232 s’hauran  de declarar aquelles operacions del mateix tipus que alhora utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negoci de l’entitat, amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada.

No s’han de declarar:

a)    Les operacions realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del previst a l’article 65.2 LIS.

b)    Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les AIE i les UTE. No obstant això, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d’UTE o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin al regim de l’article 22 LIS.

c)    Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

 

Quadre 2. Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20ª LIS)

S’han de complimentar en aquells casos en els quals el contribuent apliqui la reducció prevista a l’article 23 LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

 

Quadre 3. Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals

L’han de presentar els contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, independentment del seu import.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?