El passat 22 de març el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

 

Com s’aplica l’impost?

L’impost s’aplica, d’acord amb el que diu la Llei, amb l’adquisició de les begudes ensucrades envasades per part de la persona física o jurídica que les posa a disposició del consumidor final –ja sigui en bars, restaurants, supermercats...─. Així doncs, el contribuent és la persona que subministra les begudes al consumidor.

La Llei també preveu la figura del substitut del contribuent, que és qui subministra la beguda a l’establiment on es produeix la venda al  consumidor final.

 

Quines són les regles a l’hora de presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost?

Les regles que ha de seguir el contribuent o el substitut del contribuent per tal de presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost són les següents:

  • L’obligat serà el substitut del contribuent si és resident en territori espanyol.
  • L’obligat serà el contribuent si és alhora qui efectua la distribució de les begudes als seus establiments de venda; també ho serà si qui li subministra la beguda no és resident en territori espanyol.
  • Tipus de gravamen: de 0,08€ a 0,12€ per litre depenent dels grams de sucre per 100ml.

 

Quan entra en vigor l’impost?

L’impost va entrar en vigor i resulta aplicable des de l’1 de maig del 2017 i està previst que el primer pagament de l’impost sigui de l’1 al 20 de juliol del 2017.

L’esborrany del reglament se sotmetrà a tràmit d’audiència i d’informació pública durant els propers dies. La denominació del model d’autoliquidació de l’impost s’anomenarà model 520.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?