Mitjançant el Reial decret 1075/2017, de 29 de desembre, es va modificar el Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre. 

Per a un control més efectiu de l’impost, es va modificar la declaració recapitulativa d’operacions (model 586) pels períodes iniciats a partir de l’1 de gener del 2018, incloent-hi l’obligació d’informar sobre les operacions subjectes a l’impost, no incloses anteriorment. 

Així, l’article 5 del Reglament de l’impost sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle queda redactat de la següent manera: 

Article 5. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle.
1.    Els fabricants, importadors, adquirents intracomunitaris, revenedors i gestors de residus hauran de presentar una declaració anual recapitulativa comprensiva de les operacions d’adquisició, importació, adquisició intracomunitària, venda o entrega, o autoconsum que, durant l’any natural al qual la declaració es refereixi, realitzin amb gasos fluorats d’efecte hivernacle objecte de l’impost.
2.    En la declaració anual d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle s’aconseguiran les següents dades:
a.    Identificació del declarant.
b.    Identificació de cada una de les persones o entitats amb les quals el declarant ha efectuat operacions a les quals es refereix el número anterior.
c.    Quantitats expressades en quilograms agrupats per operador i epígraf que correspongui d’acord amb l’apartat onze de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, que hagin estat objecte de les operacions a les quals es refereix el número anterior.
d.    Indicació de si les operacions a les quals es refereix el número anterior estan subjectes, no subjectes o exemptes.

Per tant, a la declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle corresponent a l’exercici 2018, s’hi hauran d’incloure les operacions efectuades subjectes a l’impost; per tant, queden obligats a presentar el model 586 contribuents que fins a la modificació no es trobaven amb aquesta obligació, en no realitzar operacions exemptes o no subjectes. 

Recordem que el termini de presentació del model 586 corresponent a l’exercici 2018 finalitza el proper dia 1 d’abril del 2019

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}