El model 840 AEAT és un model que s’utilitza per a diversos propòsits, entre ells, per les variacions de baixa o alta a l’Impost d’Activitat Econòmica (IAE).

Els autònoms estan exempts de pagar l’impost sobre activitats econòmiques, igual que les noves empreses durant els dos primers anys, i sempre que la seva xifra de negoci no superi el milió d’euros.

La xifra de negoci d’una empresa és la quantitat de vendes que hem obtingut, independentment de si són guanys o pèrdues, per tant, si tenim una empresa i superem el límit del milió d’euros, haurem de pagar aquest impost i comunicar-ho mitjançant el Model 840.

És un model destinat a identificar a la nostra empresa on s’haurà de fer constar algunes qüestions relacionades amb l’activitat que desenvolupem, en cas de tenir diversos locals físics, tenim un annex en el model 840 per tal d’indicar aquesta situació.

 

Quan s’està obligat a presentar el model 840?
El model 840 AEAT s’utilitzarà per:

  • Alta a l’IAE, a excepció dels subjectes passius la quota resultat dels quals sigui zero i que no estiguin obligats a presentar declaració.
  • Tramitat la baixa de l’activitat.
  • Variació d’alta o baixa d’un local afecte indirectament a l’activitat.
  • Rectificar dades de declaracions d’IAE.

El mes de desembre haurem de comprovar si cal presentar alguna comunicació censal que afecti a l’exercici entrant.

Les persones físiques estan exemptes de presentar aquest model i les entitats que iniciïn la seva activitat durant els dos primers anys, però a partir del tercer, aquesta exempció vindrà condicionada a què no hagin superat el milió d’euros a la xifra de negocis a l’any immediatament anterior.


Qui ha de presentar el model 840?
La gestió de l’IAE la comparteix l’Administració de l’Estat, les Administracions locals o CCAA, segons el tipus de quota que tributi l’activitat, és a dir, que depenent de l’àmbit en què es desenvolupi l’activitat l’IAE es podrà recaptar pels ajuntaments o altres organismes.

Els subjectes passius que estiguin exempts realitzaran aquestes variacions censals mitjançant els models 036/037.


Termini de presentació del Model 840
El termini de presentació del model 840 variarà segons les circumstàncies que comuniquem:

  • Alta d’inici d’activitat: 1 mes des de l’inici de l’activitat.
  • Alta per tal de deixar de gaudir de l’exempció de l’IAE: el mes de desembre de l’any anterior al qual estan obligats a tributar.
  • Declaració de variació: 1 mes des de la variació
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament, en cas de mort ho faran els seus hereus en 1 mes des de la data de la mort.
  • Declaració baixa per gaudi de l’exempció: el mes de desembre de l’any anterior en què deixen d’estar obligats a tributar per accedir a aquesta exempció.

En cas de comunicar l’alta per deixar de gaudir de l’exempció, la xifra de negocis a la qual ens hem de referir és a l’últim any tancat a la data de presentació del model, és a dir, el que es comuniqui el desembre del 2020 anirà referit a la xifra de negocis del 2019.

El model 840 normalment es presentarà a l’inici de l’activitat i el model 848 s’utilitzarà per a comunicar la xifra de negocis.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}