El proper 28 de febrer del 2018 finalitza el termini per presentar el model 347 referent a la declaració anual de les operacions de la teva empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici 2017, la quantitat de 3.005,06€.

Amb l’objectiu de realitzar el model 347 de la teva empresa et demanem que ens facilitis la informació necessària per a la confecció de la declaració esmentada, si t’afecta en el teu cas particular, ABANS DEL DIA 10 DE FEBRER. És imprescindible, per cada un dels clients o proveïdors declarats, la següent informació:

  • NIF
  • Cognoms i nom o raó social
  • Codi postal
  • Municipi  
  • Import desglossat de forma trimestral

 

Et recordem...
Qui ha de presentar el model 347?
Estan obligats a presentar-lo les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, associacions i comunitats de propietaris i que hagin superat, per una mateixa persona o entitat, la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs).

IMPORTANT:  si has sortit de l’obligació mensual d’IVA a partir del 01/07/2017 i per tant deixes de presentar el model 340, sí que estàs obligat a presentar el 347 per les operacions realitzades de juliol a desembre del 2017 que superin la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs) per una mateixa persona o entitat. 

Si has estat inclòs en el SII (Subministrament Immediat d’Informació) no has de presentar aquesta declaració. 

Què es declara en el model 347?
Qualsevol tercer amb el qual s’hagin realitzat operacions que en un conjunt superin els 3.005,06€ durant l’any natural. La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl•lic superiors a 6.000€, que s’informaran en termes anuals. El criteri temporal general és de l’anotació registral de la factura o document substitutiu.

Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a mòduls en l’IRPF i simultàniament en el règim simplificat de l’IVA o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar la declaració de les operacions per les quals hagin emès factura.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}