El Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, regula l’obligació d’informar sobre la cessió de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Aquesta nova obligació, model 179,  s’estableix amb la finalitat de prevenció del frau fiscal per les persones o entitats, les denominades “plataformes col·laboratives” que medien en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. 

Qui està obligat a presentar el model 179?

  • Les persones i entitats que medien en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, és a dir, les denominades “plataformes col·laboratives”.
  • Les persones i entitats que cedeixin temporalment l’ús de la totalitat d’un habitatge moblat i equipat en condicions d’ús immediat, comercialitzat o promocionat en canals d’oferta turística i amb finalitat lucrativa. 

Qui NO ha de presentar el model 179?
Els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica, el lloguer o subarrendament d’habitatges, el dret d’aprofitament per torn de bens immobles. 

Quina informació s’ha de facilitar al model 179?

  • Identificació del titular de l’habitatge, del titular al qual se cedeix l’habitatge i de les persones o entitats cessionàries. 
  • Identificació de l’immoble (direcció completa) amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tingui assignada.
  • Nombre de dies de lloguer de l’habitatge amb finalitats turístiques.
  • Import percebut, si és el cas, per la persona o entitat que cedeix l’habitatge. 
  • Data d’inici de la cessió.
  • Data d’intermediació en l’operació (opcional).
  • Identificació del mitjà de pagament utilitzat (opcional).

Quan s’ha de presentar?
El model 179 s’ha de presentar trimestralment, durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural. No obstant això, per a aquest any 2018 la presentació tindrà excepcionalment caràcter anual i s’haurà de presentar entre l’1 i el 31 de gener de 2019. A partir del 2019 es presentarà trimestralment.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?