T’informem de les principals mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social recollides al Reial Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre. 

 

IRPF/IVA. Tributació per mòduls
S’estableix el següent:  

Límits per l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF en l’exercici 2020
Es prorroguen pel 2020 els límits establerts per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. 

La magnitud que determinava l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront a les magnituds inicialment establertes a partir del 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. 

En referència al volum de compres, que l’any 2016 es va fixar inicialment en 150.000 euros, es va establir en 250.000 pels anys 2016, 2017, 2018 i 2019. 

Límits per l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2020

Es disposa, igualment, una pròrroga pel 2020 del règim transitori establert pels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 en relació als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros. 

Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i d’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA per l’any 2020 
S’estableix fins el 29 de gener del 2020 el termini de renúncies i revocacions per l’any 2020 (un mes a partir del dia següent a la data de publicació al BOE del RDL).

 

Pròrroga de l’Impost sobre el Patrimoni per l’exercici 2020
Es manté la seva vigència per l’exercici 2020, de manera que s’elimina aquest any la reimplantació de la bonificació del 100% sobre la quota íntegra de l’impost que s’havia previst al Reial Decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni. 

 

Relació d’activitats prioritàries de mecenatge per l’any 2020
Per l’any 2020 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge aquelles que consten a la disposició addicional número setanta-u de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 -Llei 6/2018-. Els percentatges i límits de les deduccions establertes als articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (art. 5 del RDL) s’eleven en cinc punts. 


Actualització dels valors cadastrals
Coeficients d’actualització de valors cadastrals de l’art. 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari
L’actualització dels valors cadastrals mitjançant aplicació de coeficients es regula al Reial Decret Llei, complint amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 1/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

Els coeficients establerts pel 2020 depenen de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col·lectiva i que s’aplicaran als municipis que compleixin els requisits legals. Es preveu que siguin 1.092 municipis. Requisits: 

  • Que hagin transcorregut com a mínim 5 anys des de l’entrada en vigor de l’últim procediment de valoració col·lectiva. 
  • Que es donin diferències substancials i homogènies entre els valors del mercat i els valors cadastrals vigents dins del municipi. 
  • Que la sol·licitud municipal sigui entregada dins del termini establert. 

Així, els coeficients pel 2020 s’han fixat de la següent manera, segons l’any d’entrada en vigor: 

  • Anys: 1984, 1985, 1986, 1987 y 1988. Coeficient d’actualització: 1,05
  • Anys: 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. Coeficient d’actualització: 1,03
  • Anys: 2011, 2012 y 2013. Coeficient d’actualització: 0,97

 

Regulació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de generació i emissió d’identificadors únics pels productes del tabac
Complint amb la normativa comunitària (Directiva 2014/40/UE del Parlament i del Consell, de 3 d’abril del 2014, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes del tabac i els productes relacionats i per la qual es deroga la Directiva 2001/37/CE i Reglament d’Execució (UE) 2018/574, de la Comissió, de 15 de desembre del 2017, relatiu a les normes tècniques per l’establiment i el funcionament d’un sistema de traçabilitat pels productes del tabac), al Reial Decret Llei es regula la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de generació i emissió d’identificadors únics pels productes del tabac. Aquesta prestació s’exigirà respecte a totes aquelles generacions o emissions d’identificadors únics que s’hagin efectuat a partir del 20 de maig del 2019 (DT2º del RDL) i l’import serà de 1,97 euros per cada mil identificadors únics emesos o generats per l’entitat designada a Espanya com a Emissor d’Identificació. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}