El Reial Decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema per  portar els llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic, gairebé immediat, dels registres de facturació (SII).

L’Ordre HFP/417/2017, publicada al BOE de 15 de maig, regula les especificacions normatives i tècniques, i els camps de registre de la informació a subministrar.

 

Qui haurà d’aplicar el SII amb caràcter obligatori?

Els següents subjectes passius que tinguin període de liquidació de l’IVA mensual hauran d’aplicar el SII de manera obligatòria a partir de l’1 de juliol del 2017:

  • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)
  • Grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04€)
  • Grups d’IVA (REGE)

En cas de no voler aplicar el SII, el RD 529/2017 estableix un termini de baixa extraordinària al REDEME i de renúncia extraordinària al REGE durant el 2017. La sol·licitud de baixa o de renúncia es podrà efectuar fins el 15 de juny del 2017 i tindran efectes l’1 de juliol del 2017.

 

Qui es pot acollir al SII de manera voluntària?

Podran fer-ho la resta de subjectes passius, que es veuran obligats a liquidar l’IVA mensualment. L’opció es podrà exercir durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual hagi de tenir efecte, o al moment de presentar la declaració d’inici de l’activitat, i tindrà efecte l’any natural en curs. Però l’opció per a l’aplicació voluntària del nou SII des de l’1 de juliol del 2017, s’haurà de realitzar durant el mes de juny del 2017.

No podran utilitzar el SII el 2017 els subjectes passius acollits al règim simplificat.

 

Què suposa l’aplicació del SII?

Els obligats tributaris que apliquin el SII queden exonerats de presentar el model 347. Els subjectes passius inscrits al REDEME que utilitzin el SII estaran exempts de presentar el model 340. L’exoneració afectarà les declaracions relatives a la informació a subministrar a partir del període corresponent a juliol del 2017.

Qui no hagi tingut l’obligació de presentar el model 340 durant els 6 primers mesos de l‘any haurà de presentar els registres corresponents a aquest període. El termini per a realitzar aquesta presentació finalitzarà el proper 31 de desembre.

L’Ordre HFP/417/2017 exclou de l’obligació de presentar el model 390 “declaració-resum anual de l’IVA” els subjectes passius que utilitzin el SII. Aquesta exoneració comporta la necessària complimentació de caselles addicionals a l’autoliquidació (model 303) corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici, de manera que, si no existís obligació de presentar aquesta última autoliquidació, hauran de presentar el model 390.

A més, també amplia en 10 dies el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques de l’IVA (model 303, 322 i 353) i per tant es podran presentar durant els trenta primers dies naturals del mes següent al període corresponent de liquidació mensual, o fins l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració-liquidació corresponent al mes de gener. També es modifiquen, amb efectes per a les autoliquidacions corresponents al mes de juliol del 2017 i següents, els terminis de presentació electrònica de les autoliquidacions amb domiciliació de pagament dels model 303 i 353 amb obligació mensual de presentació per adaptar-los als nous terminis de presentació.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?