L’Agència Tributària impulsarà el control dels grans patrimonis de persones físiques que, juntament amb el reforç de la lluita contra l’economia submergida, en especial en l’àmbit de l’IVA i la regularització de pràctiques elusives en l’àmbit fiscal internacional, seran les àrees més rellevants del Pla de Control Tributari 2017.

Les noves eines informàtiques ad hoc facilitaran l’anàlisi de risc i les inspeccions sobre els grans patrimonis i permetran analitzar les alteracions patrimonials i transvasaments de rendes realitzades a través de tècniques agressives de planificació fiscal, l’ús de societats interposades per a canalitzar retribucions personals, les manifestacions de capacitat econòmica inconsistents amb les bases imposades declarades a l’IRPF i la disponibilitat d’actius a l’exterior.

També es realitzaran accions de control amb la informació obtinguda en el marc de l’Acord FACTA (residents espanyols amb comptes als Estats Units) i a través del model CRS (comptes procedents de 54 jurisdiccions fiscals).

 

Investigació patrimonial

Aquesta informació complementarà l’obtinguda pels models 750 i 720. En particular, es prestarà especial atenció a l’explotació d’informació sobre transaccions amb territoris de baixa tributació, comunicacions espontànies procedents de tercers estats, estructures opaques amb component internacional i localitzacions fictícies de residències fiscals a l’estranger.

 

L’IVA i la lluita contra l’economia submergida

S’intensificaran les personacions a les seus on es realitza l’activitat econòmica dels obligats tributaris, amb l’objectiu d’acreditar i regularitzar situacions d’infradeclaració d’ingressos. Es posarà especial atenció a les activitats de venda al consumidor final per ser les que tenen major risc d’incompliment en l’IVA.

S’estendran les actuacions als sectors amb nivells alts d’economia submergida i es vigilaran els comportaments tributaris posteriors a les comprovacions. També es potenciarà l’anàlisi de la capacitat adquisitiva real dels contribuents, combinant el contrast de la informació declarada sobre els béns i drets amb informació sobre gestió de comptes corrents i inconsistències amb la seva titularitat formal, beneficiaris de targetes de crèdit emeses tant a Espanya com a l’estranger i l’ús d’efectiu, alhora que es mantenen les actuacions per a verificar el compliment de la limitació de pagaments en efectiu. Alhora, l’Agència reforçarà l’anàlisi del software comercial que possibilita l’ocultació de vendes.

 

Elusió fiscal de multinacionals

L’Agència Tributària treballarà en el desenvolupament de models d’anàlisi de risc que permetin anticipar i optimitzar l’ús de la informació que es començarà a rebre aquest any, cosa que suposarà un notable increment de la informació disponible per l’AEAT respecte de la tributació de les multinacionals que operen al territori espanyol.

En particular, s’analitzaran les estructures de planificació fiscal agressiva, estructures híbrides (amb diferent tractament fiscal a Espanya i en un país tercer), generació artificial de despeses financeres, utilització abusiva de les polítiques de preus de transferència (intragrup), atribució de beneficis a establiments permanents a Espanya d’entitats no residents i tributació d’operacions realitzades amb residents en paradisos fiscals. Addicionalment, es prestarà especial atenció al control d’entitats que operen internacionalment en l’àmbit de l’economia digital.

 

El frau en l’economia digital

En aquest àmbit es potenciarà la col·laboració amb les Administracions tributàries d’altres països per a la comprovació dels beneficis obtinguts pels agents econòmics que utilitzen Internet com a mitjà per a publicar béns i serveis, ja que els principals afiliadors de publicitat són grans empreses transaccionals amb seu fora de les nostres fronteres.

Es prestarà especial atenció al control de les operacions d’importació associades a transaccions de comerç electrònic i a l’anàlisi dels nous mitjans de pagament. Es realitzaran actuacions immediates de verificació de la informació aportada per les empreses. A més, se seguiran realitzant altres controls que tradicionalment l’AEAT considera prioritaris.

 

Control de grans deutors

S’insistirà en la realització de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i investigacions patrimonials que posin de manifest insolvències fictícies o conductes que tendeixen a eludir el pagament dels deutes mitjançant l’ocultació patrimonial, o que poguessin constituir, fins i tot, possibles insolvències punibles.

Serà prioritari el seguiment continuat de deutors amb elevats imports deguts, mitjançant una exhaustiva i permanent investigació patrimonial, així com un control sistemàtic dels seus deutes pendents. També es farà un seguiment d’insolvències aparents, impulsant les accions penals que, si s’escau, corresponguin, i es revisarà la situació de deutors prèviament declarats fallits, comprovant si la seva situació patrimonial permet la realització del cobrament prèviament frustrat per insolvència.

S’intensificaran les actuacions de control en matèria concursal per tal d’impedir conductes defraudatòries que tendeixen a eludir el pagament dels deutes tributaris i es reforçaran les actuacions per al cobrament de deutes.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?