La Llei de l’Impost de societats regula el règim de consolidació fiscal segons el qual les diverses societats que formen un grup de societats poden considerar-se com un únic subjecte passiu als efectes d’aquest impost.

Avantatges d’aquest règim

 • La compensació, de forma automàtica, de les bases imposables positives obtingudes per societats amb les bases imposables negatives obtingudes per altres societats del mateix grup.
 • Exoneració de l’obligació de retenció i ingrés a compte respecte als interessos i altres rendiments satisfets entre les entitats que formem part del mateix grup.
 • No hi ha obligació de documentar les operacions vinculades.
 • Diferir la tributació de les rendes generades per les operacions realitzades intragrup, ja que són eliminades a l’hora de determinar la base imposable.

Exemple: La societat A té el 100% de les participacions de la societat B. La societat A té una base imposable de 100 i la societat B de -50. Les úniques operacions intragrup són uns ingressos anuals per arrendaments de 25 que cobra la societat A de la B.

 • Opció sense consolidació fiscal:

La societat A té una quota de l’IS de 25 (100 x 25%)

La societat B genera una base imposable negativa pendent de compensar en exercicis futurs de -50. A més, periòdicament ha d’ingressar les retencions de l’arrendament que paga a la societat A.

 • Opció amb consolidació fiscal:
  Societat A Societat B Grup consolidació
Bases Imposable Individuals 100 -50 50
Eliminacions/Incorporacions -25 +25 0
BI prèvia grup 75 -25 50
Quota IS 0 0 12,50

 

Requisits per poder optar

 • Una de les societats ha de tenir una participació, directa o indirecta, de com a mínim, el 75% del capital social de les altres.
 • Ser societats anònimes, limitades o comanditàries per accions.
 • Ser residents a territori espanyol.
 • No estar exemptes de l’Impost sobre societats
 • No haver estat declarades en situació de concurs.
 • Tenir el mateix tipus de gravamen que l’entitat dominant del grup.
 • Tenir el mateix exercici social.

 

Termini per sol·licitar l’opció

Una vegada adoptat l’acord a la Junta General d’accionistes, s’haurà de comunicar a l’Agència Tributària amb anterioritat a l’inici del període impositiu en què hagi de ser d’aplicació el règim, que en la majoria dels casos serà durant el mes de desembre.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?