Actualment, és una pràctica habitual que tant els particulars com les empreses realitzin compres per internet.

Aquestes compres estan subjectes a les mateixes normes fiscals que qualsevol altra compra realitzada a proveïdors habituals i està, per tant, subjecte a la normativa d’IVA.

Internet fa possible que es comprin fàcilment productes procedents d’altres països intracomunitaris. En moltes ocasions, el comprador no és conscient d’on provenen els productes que ha adquirit, però per les empreses és especialment important tenir aquesta informació i obtenir una factura emesa correctament per a poder aplicar la posterior deducció de l’IVA suportat.

Els particulars o consumidors finals que compren productes a través d’una web estan subjectes al règim especial d'IVA de vendes a distància, en aquest cas, normalment han de pagar l’IVA del país d’origen del producte, excepte que l’empresa transmitent superi uns llindars que en cada país poden ser diferents. A tall d’exemple, a Espanya aquest llindar és de 35.000€. Així doncs, si una empresa ven productes a través d’internet- incloent plataformes de vendes-, el seu domicili està situat en algun país intracomunitari i ven a consumidors finals espanyols, repercutirà l’IVA del seu país, excepte quan les vendes als consumidors finals espanyols superin aquest llindar, en aquest cas, l'empresa estrangera s’haurà de donar d’alta a Espanya i repercutir l’IVA espanyol als seus clients particulars i ingressar aquest IVA a Espanya.

Per contra, no serà el mateix quan l’adquirent sigui una empresa, ja que el règim d’aplicació en aquest cas serà el d’entregues i adquisicions intracomunitàries. El transmitent haurà d’estar en disposició de les dades del client per poder emetre una factura exempta d’IVA, ja que l’IVA en aquest cas es paga en destí i la factura haurà d’informar d’aquesta circumstància. L’empresari espanyol que adquireixi aquests béns i estigui en disposició d’una factura emesa correctament haurà de pagar l’IVA a Espanya com qualsevol adquisició intracomunitària que faci a altres proveïdors i deduir-se’l simultàniament.

Cal tenir en compte que és bastant comú que les empreses, en disposició d’una factura d’adquisicions per internet que portin IVA espanyol i en la qual consti el NIF espanyol de l’empresa estrangera, es confonguin pensant que es tracta d’una operació interior i es dedueixin l’IVA quan en realitat es tracta de vendes realitzades en el règim especial d'IVA de vendes a distància que no donen dret a la deducció de l’IVA suportat.

Per tal de resoldre aquesta situació, si el producte prové d’un país intracomunitari, l’empresari ha d’estar en disposició d’una factura amb les seves pròpies dades i les del seu proveïdor. Aquesta factura no portarà IVA repercutit per tractar-se d’una entrega/adquisició intracomunitària sinó que l’IVA el pagarà l’empresa adquirent en destí i la factura portarà la menció d’aquesta circumstància.

Algunes pàgines web no permeten realitzar a través d’elles adquisicions intracomunitàries per part d’empreses i les compres es tractaran sempre com si l’adquirent fos un particular, en aquests casos l’única forma d’obtenir una factura correcta seria posant-se en contacte telefònic o via e-mail amb l’empresa transmitent per tal d’obtenir la factura que permeti desgravar-se l’IVA.
 

Bettina Martínez
[email protected]
Sòcia-Directora de TAX Olot

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}