Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el RELI a partir del 9 de setembre de 2018 segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

Què és el RELI?
És el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. Es tracta d’un registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que conté dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència d’empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques catalanes.

Qui es pot inscriure en el RELI?
S’hi poden inscriure les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que puguin acreditar personalitat jurídica i capacitat per operar.
La inscripció és gratuïta i obligatòria a partir del proper 9 de setembre. 

Quins són els requisits per inscriure’s en el RELI?

  • Les empreses han de tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.
  • No poden estar immerses en cap de les causes de prohibició per contractar amb les administracions públiques previstes a la normativa en matèria de contractació pública.
  • Han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que els és exigible per poder dur a terme la seva activitat.
  • Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
  • Han d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’impost sobre activitats econòmiques i, si s’escau, n’han de poder acreditar el pagament. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}