Informa’t del termini d’ingrés de les quotes nacionals i provincials de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). 

T’informem de l’inici del termini d’ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2018, que comprèn des del dia 17 de setembre fins el 20 de novembre, ambdós inclosos.

La resolució estableix que el cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent.  

En el supòsit que no hagis rebut el document de pagament o que s’hagi extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l’administració de l’Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}