Informeu-vos del termini d’ingrés de les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Us informem de l’inici del termini d’ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2017, que comprèn des del dia 15 de setembre fins al 20 de novembre, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària del 19 de juny (BOE 26-06-17)

L’esmentada resolució estableix que el cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que amb aquesta finalitat es farà arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagin rebut el document de pagament o que s’hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o administracions de l’Agència Estatal que els correspongui, prèvia sol·licitud.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?