En els casos de donació de les participacions de l’empresa familiar al cònjuge o descendents, el donatari pot aplicar a la seva base del ISD una reducció del 95% del valor de les participacions rebudes. La finalitat d’aquesta mesura és evitar una despesa fiscal que pogués impedir o dificultar la continuïtat de l’activitat econòmica de l’empresa.

 

Per tal que el donatari pugui aplicar aquesta reducció, a part de complir amb els requisits propis de la llei del ISD (art.20.6), les participacions han de poder gaudir d’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni (art.4. Vuit. Dos).

 

Recorda quins són aquests requisits:

  • Percentatge de participació

Per tal que la participació estigui exempta es necessita que el soci posseeixi, almenys, el 5% del capital de la societat o bé, que entre el subjecte passiu i els seus familiars (cònjuge, fills, pares, germans o cunyats) tinguin com a mínim el 20% del capital.

  • Funcions de direcció

També és necessari que el soci exerceixi funcions de direcció a l’empresa (gerent, administrador, director de departament,...) i percebi per això, més del 50% de tots els seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

Quan la titularitat de les participacions sigui compartida amb el grup familiar, només es necessitarà que una d’aquestes persones exerceixi aquestes funcions directives i compleixi amb el requisit de remuneració per tal que es beneficiï de l’exempció tot el grup familiar.

  • No patrimonial

La societat en qüestió no pot tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. Aquest requisit es complirà quan més del 50% de l’actiu de la societat es trobi afecte a activitats econòmiques i aquest no estigui constituït en més del 50% per valors. Aquesta condició s’ha de complir durant, almenys, 275 dies de l’exercici social (o bé: “és possible incomplir aquest requisit una part de l’any, però mai durant més de 90 dies de l’exercici social”).

A aquests efectes, el valor de l’actiu i els seus elements patrimonials serà el que reflecteixi la comptabilitat.

Atenció. En ocasions, la tinença en l’actiu per part de l’empresa d’elements financers com dons d’inversió o crèdits a tercers, per exemple, pot donar lloc a una interpretació restrictiva per la Inspecció al negar la condició d’elements afectes a aquests actius per la simple naturalesa d’aquests.

Doncs bé, tingues en compte que:
D’una banda, no s’han de computar com a valors ni com a elements no afectes aquells el preu d’adquisició dels quals, en el seu conjunt, no superi l’import de les reserves generades per la realització d’activitats econòmiques en els últims 10 anys.

I que, d’altra banda, el fet que al balanç de l’entitat hi figurin actius representatius de la participació en fons propis d’una altra entitat o de la cessió de capitals a tercers no ha de desvirtuar per ells mateixos l’accés a la reducció ni limitar l’abast d’aquesta si es pot acreditar que es troben afectes a l’activitat, fet que genera una gran litigiositat amb l’Administració. En aquest sentit, la recent sentència del TS en un recurs de cassació (STS 10-01-2022) ha establert que les necessitats de capitalització, solvència, liquiditat o d’accés al crèdit, entre d’altres, poden ser arguments suficients per considerar-los elements afectes.  

Exemple. Càlcul de la base de la reducció on una empresa manté unes reserves de 230.000€ de les quals 100.000€ s’han generat amb els beneficis de l’activitat econòmica dels últims 10 anys i, a més, manté al seu actiu fons d’inversió per import de 220.000€


ACTIU                                                          PASSIU   
       
Maquinària (afecte)      80.000                   Capital                                           50.000
Fons d’inversió          220.000                   Reserves (dels últims 10 anys)    100.000
Circulant (afecte)       100.000                   Reserves (resta)                          130.000
                                                                  Deutes a l/t                                    70.000
                                                                  Deutes a c/t                                   50.000
                           

                                  400.000                                                                       400.000
       
Elements afectes/total actiu:     
70% (80.000 + 100.000 + 100.000) / (400.000)   

Interpretant que els fons d’inversió només es consideren afectes per la part que correspon als beneficis de l’activitat econòmica dels últims 10 anys, l’entitat ja es podria acollir a l’exempció en Patrimoni, ja que més del 50% es considera afecte.

Sota aquesta interpretació del balanç de l’empresa, la base de la reducció en ISD seria de:
280.000= 70% de l’actiu (400.000)
I la reducció, del 95%: 266.000

Si l’empresa pogués acreditar que el conjunt de fons d’inversió respon a necessitats de liquiditat o solvència, per exemple, la base de la reducció coincidiria amb el total de l’actiu, 400.000€ i la reducció seria de 380.000€.

I, com que la procedència de la reducció es fa per remissió de la llei del ISD a la llei de l’Impost sobre el Patrimoni, la interpretació de la STS també es podria fer valer a la pròpia exempció en Patrimoni incrementant la part exempta de les participacions, així com també al supòsit de successió “mortis causa” d’empresa familiar (art. 20.2.c)L.ISD) on la base imposable també pot gaudir de la reducció del 95% en sentit similar.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}