Els models d’autoliquidació 550 i 560 de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient es van aprovar a l’Ordre VEH/132/2020, de 24 de juliol.

 

Quin és l’objectiu de l’impost?
Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat de Catalunya creat amb l’objectiu de frenar el deteriorament de l’entorn natural i ha estat establert mitjançant la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

 

En què consisteix el tribut?
En gravar la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats que hi queden subjectes, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes.

 

Quines activitats engloba?
Activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica, transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

Activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica:

  • Meritació de l’impost: el 31 de desembre de cada any o, si es produeix abans, en la data de cessament de l’activitat.
  • Presentació de l’autoliquidació de l’impost i ingrés: entre els dies 1 i 20 del mes de gener següent a la data de meritació.
  • Cal realitzar pagaments fraccionats trimestrals en concepte de pagaments a compte del període impositiu en curs en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre de cada any natural.

Activitats de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions:

  • L’impost no està subjecte a període impositiu.
  • Meritació: 30 de juny de cada any.
  • Presentació de l’autoliquidació i ingrés: entre els dies 1 i 20 del mes d’octubre següent a la data de meritació.

 

Quan serà la primera autoliquidació de l’impost?
L’impost va entrar en vigor l’1 de maig del 2020 i la primera autoliquidació serà de l’1 al 20 d’octubre del 2020

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}