Què es l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica?
L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles.

 

Quins vehicles s’inclouen dins d’aquest impost?

  • Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor fabricats pel transport de persones que tinguin com a màxim 8 seients, a més del seient del conductor).
  • Vehicles de les categories (vehicles de motor fabricats pel transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).
  • Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes); L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar); L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

 

Qui ha de pagar aquest impost?

  • Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.
  • Les persones jurídiques que siguin titulars del vehicle i que tinguin domicili fiscal a Catalunya.
  • Les persones jurídiques que siguin titulars del vehicle i NO tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, per als vehicles, que d’acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

 

Com es calcula l’import de l’impost?
L’import a pagar s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions oficials de CO2 (consten en el certificat expedit pel fabricant) per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules vigents.

  • Per vehicles de la categoria M1, L3e, L4e, L5e i L7e:
Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km)
Fins a 95 g/km 0,00
Més de 95 g/km i fins a 120g/km     0,70
Més de 120 g/km i fins a 140g/km     0,85
Més de 140g/km i fins a 160g/km     1,00
Més de 160 g/km i fins a 200g/km     1,20
Més de 200 g/km      1,40

    

  •  Per vehicles de la categoria N1:
Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km)
Fins a 140 g/km 0,00
Més de 140 g/km 0,70

 

Quan s’ha de pagar?
El període impositiu coincideix amb l´any natural, a no ser que la primera adquisició del vehicle sigui en una data posterior a l´01 de gener o bé que es produeixi la baixa definitiva o temporal del vehicle. L´impost es merita el darrer dia del període impositiu i si el període impositiu no coincideix amb l´any natural l´import de la quota es prorrateja. 
El període impositiu de l´exercici 2019 s´inicia el dia 01 de gener de 2019 i es merita el 31 de desembre de 2019. Per als vehicles de categoria M1 i N1 l´impost és exigible a partir del 31 de desembre de 2019, i per als vehicles de categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020

 

Padró de vehicles 
L´impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l´Agència Tributària de Catalunya, a partir de les dades de què disposa. El padró recull la situació corresponent a la data de meritació i contindrà per a cada subjecte passiu nom i cognom de la persona titular del vehicle, número d´identificació fiscal, dades d´identificació del vehicle, nombre de dies del període impositiu, base imposable, quota. Amb caràcter previ a l´elaboració definitiva del padró, s´elabora un padró provisional que s´exposa al públic de l´1 al 15 de setembre de l´any natural posterior al de la meritació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l´ATC.
 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}