El Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, ajorna el període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’establiment d’un nou calendari de publicació del padró provisional i definitiu de l’impost.

 

Què es l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica?
L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles.

 

Quins vehicles s’inclouen dins d’aquest impost?

  • Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor fabricats pel transport de persones que tinguin com a màxim 8 seients, a més del seient del conductor).
  • Vehicles de les categories (vehicles de motor fabricats pel transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).
  • Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes); L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar); L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

 

Qui ha de pagar aquest impost?

  • Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.
  • Les persones jurídiques que siguin titulars del vehicle i que tinguin domicili fiscal a Catalunya.
  • Les persones jurídiques que siguin titulars del vehicle i NO tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, per als vehicles, que d’acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

 

Com es calcula l’import de l’impost?
L’import a pagar s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions oficials de CO2 (consten en el certificat expedit pel fabricant) per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules vigents.

  • Per vehicles de la categoria M1, L3e, L4e, L5e i L7e:
Emissions oficials de CO2  Tipus marginal (€/g CO2/Km)
Fins a 95 g/km     0,00
Més de 95 g/km i fins a 120g/km     0,70
Més de 120 g/km i fins a 140g/km     0,85
Més de 140g/km i fins a 160g/km     1,00
Més de 160 g/km i fins a 200g/km     1,20
Més de 200 g/km      1,40

   

  • Per vehicles de la categoria N1:
Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/Km)
Fins a 140 g/km     0,00
Més de 140 g/km      0,70

 

Padró de vehicles 
D’acord amb el nou calendari, el padró provisional que s’havia de publicar aquest proper mes de maig, corresponent a l’exercici ja meritat del 2019 i que afectava turismes i furgonetes, s’exposarà de l’1 i al 15 de novembre del 2020; i el padró definitiu s’exposarà de l’1 al 15 de març del 2021, ambdós a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Pel que fa a l’exercici 2020 (que es merita el 31 de desembre d’enguany), que ja inclourà les motocicletes, els terminis es fixen de l’1 al 15 d’octubre del 2021 per al padró provisional, i de l’1 al 15 de febrer del 2022 per al definitiu.

L´impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l´Agència Tributària de Catalunya, a partir de les dades de què disposa. El padró recull la situació corresponent a la data de meritació i contindrà per a cada subjecte passiu nom i cognom de la persona titular del vehicle, número d´identificació fiscal, dades d´identificació del vehicle, nombre de dies del període impositiu, base imposable, quota. 


Quan s’ha de pagar?
Consegüentment, aquestes modificacions de les dates de publicació dels padrons comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de l’impost. En aquest sentit, les quantitats meritades en data 31 de desembre del 2019, que, en el cas de turismes i furgonetes, s’havien d’abonar a partir de l’1 de novembre d’aquest any, es liquidaran un cop notificat el padró definitiu, a partir del mes de maig del 2021.

Quant a l’exercici 2020, que meritarà en data 31 de desembre d’enguany, en què ja s’inclouen les motocicletes, el termini d’ingrés en període voluntari es fixa de l’1 al 20 d’abril del 2022.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}