Us remetem, per a la vostra informació, les següents ajudes per a autònoms que ha anunciat el Govern de Navarra: 

D’una banda, tindran dret a una ajuda directa extraordinària de 2.200 euros les treballadores i treballadors autònoms als quals hagi estat reconeguda la prestació extraordinària per cessament d’activitat establerta al Reial Decret-llei 8/2020, del 17 de març, i sempre que compleixi els següents requisits per a causar dret a aquesta:

a)    Tenir residència habitual en territori navarrès i estar d’alta a l’impost sobre Activitats Econòmiques a la Comunitat Foral de Navarra a la data de la declaració d’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, del 14 de març. 

b)    Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda Foral de Navarra i en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. 

c)    No haver sol·licitat ajudes per promoció d’ocupació autònoma l’any 2020. 

d)    No haver tingut l’obligació de tributar, amb resultat de quota a ingressar, per l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2018. 

e)    Que la suma dels ingressos dels membres de la unitat familiar (inclosos els del propi treballador autònom) a la qual pertanyi la persona autònoma no superi, mentre duri l’estat d’alarma, els següents imports:  

Amb caràcter general, el límit de quatre vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (en endavant IPREM). 

Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en cas d’unitat familiar monoparental. 

El límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar. 

En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de cinc vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec. 

f)    Romandre en alta com a autònom en el règim corresponent de la Seguretat Social i en l’Impost sobre Activitats Econòmiques a la Comunitat Foral de Navarra durant 12 mesos a partir de la finalització de la referida prestació prevista en el Reial Decret-llei 8/2020. Si s’incompleix aquesta obligació de permanència en alta, el perceptor haurà de reintegrar la part proporcional de l’ajuda corresponent al període de temps incomplert. 

Igualment es preveu que els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi al règim especial que correspongui tindran dret igualment a l’ajuda directa extraordinària de 2.200 euros, sempre que reuneixin els requisits establerts, a excepció de l’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques per la seva condició de cooperativistes. De la mateixa manera podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda, en els mateixos termes, els autònoms societaris, treballadors en societats mercantils o en entitats sense personalitat jurídica. 

Igualment els treballadors autònoms que no s’haguessin acollit a la prestació extraordinària per cessament d’activitat establerta a l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, tindran dret a una ajuda directa extraordinària de 700 euros sempre que, a més de complir els establerts a les lletres a), b), c), d) i e) assenyalats anteriorment, compleixin els següents requisits: 

a)    Romandre en alta en tot moment com a autònom en el règim corresponent de la Seguretat Social o en una Mutualitat de Previsió Social i en l’impost sobre Activitats Econòmiques a la Comunitat Foral de Navarra. 

b)    No haver cessat en la seva activitat, però acreditar que la seva facturació en el mes natural anterior al qual se sol·licita l’ajuda s’hagi vist reduirà en almenys un 30 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. 

L’ajuda directa de 700 euros assenyalada anteriorment podrà ser ampliada fins a un import total de 800 euros sempre que la suma dels ingressos dels membres de la unitat familiar (inclosos els del propi sol·licitant de l’ajuda) a la qual pertanyi la persona autònoma no superi, mentre duri l’estat d’alarma, els següents imports: 

Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (en endavant IPREM). 

Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental. 

Aquest límit s’incrementa en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar. 

En cas que algun dels membres de la unitat familiar tinguin declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec. 

El reconeixement de les ajudes directes extraordinàries assenyalades anteriorment es podrà sol·licitar fins l’últim dia del mes següent al qual es va produir la finalització de l’estat d’alarma en els termes que s’assenyalen en el text del Decret-Llei Foral. 

Finalment assenyalar que les ajudes directes extraordinàries previstes anteriorment seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs procedent d’altres Administracions o ens, públics o privats, regionals, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import total de les ajudes no superi el límit d’intensitat fixat a l’article 16.3 de la Llei Foral 11/2005, de 9 de novembre, de Subvencions o en últim terme la facturació mensual mitjana del sol·licitant l’any 2019. 

Encara no s’ha habilitat el procediment per a sol·licitar aquestes ajudes, des de TAX Economistes i Advocats us mantindrem informats quan disposem de novetats. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}