El nou cànon digital ha entrat en vigor l’1 d’agost segons el Reial Decret Llei 12/2017, de 3 de juliol, en substitució a l’anterior cànon que havia estat declarat nul pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S’aplicarà de manera provisional fins a l’aprovació en el termini d’un any del desenvolupament reglamentari i s’introdueix com a novetat la possibilitat de reemborsament per un ús “exclusivament professional” o per la seva “exportació o entrega intracomunitària”.

 

Qui l’ha de pagar?

El pagament de còpia privada recau en fabricants i distribuïdors d’equips, aparells i suports de reproducció. Aquests, alhora hauran de repercutir l’import del cànon de manera separada a la factura que entreguin als seus clients i indicar en aquesta factura en cas que el client sigui consumidor final, el dret d’aquest a obtenir el reemborsament de l’import esmentat si compleix els requisits de l’article 25.8 del RD citat.

 

Quin és l’import?

 • Telèfons mòbils amb capacitat per a reproduir vídeos i so: 1,1€
 • Memòries USB i discs durs: 0,24€
 • Tauletes: 3,15€
 • Reproductors de sons i vídeo: 5,45€
 • Reproductors no integrats: 6,45€
 • Impressores: entre 4,5€ i 5,25€
 • Gravadores de discs: entre 0,33€ i 1,86€
 • Discs compactes per a la reproducció mixta: entre 0,08€ i 0,28€

Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual hauran de constituir una Persona Jurídica per la gestió del cànon per còpia privada, en un termini de 3 mesos.

 

Com s’ha de liquidar?

 

 • Els fabricants i distribuïdors presentaran a la Persona Jurídica constituïda, dins dels trenta dies següents a la finalització de cada trimestre natural, una relació de les unitats, capacitat i característiques tècniques els equips, aparells i suports materials de reproducció respecte dels quals hi hagi l’obligació de pagament de la compensació durant el trimestre.
 • Els adquirents d’equips, aparells i suports materials fora de territori espanyol que ho utilitzin dins d’aquest territori, faran la presentació de la relació trimestral d’unitats dins dels cinc dies següents a l’adquisició.
 • Els distribuïdors, majoristes i minoristes que siguin successius adquirents dels esmentats equips, aparells i suports materials faran la presentació de la referida relació trimestral d’unitats respecte dels equips, aparells i suports materials adquirits per ells en territori espanyol de deutors que no els hagin repercutit i fet constar a la factura la corresponent compensació.

De la mateixa manera, hauran de complir amb l’obligació prevista anteriorment respecte de les entregues exceptuades.

 • Una vegada rebuda la relació trimestral d’unitats, la persona jurídica esmentada anteriorment la remetrà a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual corresponents. Cada entitat de gestió, a la vista d’aquesta relació, emetrà una factura a nom del deutor amb l’import de la compensació a pagar per aquest.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?