A continuació informem de quins són els documents que cal que els clients aportin per tal de realitzar la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2017.

Dades personals

 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar amb dret a deducció
 • Fotocòpia del Llibre de Família
 • Declaració de la Renda 2016

Rendiments de treball

 • Certificat de percepcions facilitat per la teva empresa. 
 • Certificat de pensions (jubilació, viduïtat, orfandat); prestació per atur i altres prestacions anàlogues.
 • Justificants de les quotes abonades a sindicats

Capital mobiliari

 • Certificats de comptes corrents, d’estalvi, a la vista, imposicions a termini.
 • Certificats d’accions, valors, bons, deute públic, fons d’inversió, etc.
 • Certificats d’hipoteques, crèdits bancaris.
 • Certificats valoració de la teva participació, dividends i resta d’informació habitual

Capital immobiliari

 • Habitatge habitual.
  • Rebut de contribució (I.B.I).
 • Altres immobles.
  • Rebut de contribució (I.B.I).
  • Justificants d’ingressos/despeses.
  • Certificats de retencions de lloguers.

Activitats empresarials o professionals

 • Resum anual d’IVA del 2017.
 • Pagament a compte: models 130-131 dels 4 trimestres del 2017.
 • Llibre d’ingressos, despeses i béns d’inversió

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Escriptures de Compra i Venda, títols de compra d’accions o altra documentació anàloga que faciliti tota la informació sobre les dades de la compravenda.
 • Subvencions rebudes (tipus pla PIVE).

Altres dades

 • Certificat d’aportacions a plans de pensions.
 • Import pensions compensatòries, anualitats per aliments

Deduccions

 • Comprovants de les inversions, despeses o donacions en:
  • Lloguer d’habitatge
  • Adquisició d’habitatge/ compte habitatge
  • Donacions a determinades entitats
  • Comptes estalvi-empresa
  • Número del carnet de família nombrosa

No oblidis apuntar i comentar qualsevol inversió, creació de feina o circumstància especial que concorri en la teva unitat familiar. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}