A continuació informem de quins són els documents que cal que els clients aportin per tal de realitzar la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2017.

Dades personals

  • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar amb dret a deducció
  • Fotocòpia del Llibre de Família
  • Declaració de la Renda 2016

Rendiments de treball

  • Certificat de percepcions facilitat per la teva empresa. 
  • Certificat de pensions (jubilació, viduïtat, orfandat); prestació per atur i altres prestacions anàlogues.
  • Justificants de les quotes abonades a sindicats

Capital mobiliari

  • Certificats de comptes corrents, d’estalvi, a la vista, imposicions a termini.
  • Certificats d’accions, valors, bons, deute públic, fons d’inversió, etc.
  • Certificats d’hipoteques, crèdits bancaris.
  • Certificats valoració de la teva participació, dividends i resta d’informació habitual

Capital immobiliari

  • Habitatge habitual.
    • Rebut de contribució (I.B.I).
  • Altres immobles.
    • Rebut de contribució (I.B.I).
    • Justificants d’ingressos/despeses.
    • Certificats de retencions de lloguers.

Activitats empresarials o professionals

  • Resum anual d’IVA del 2017.
  • Pagament a compte: models 130-131 dels 4 trimestres del 2017.
  • Llibre d’ingressos, despeses i béns d’inversió

Guanys i pèrdues patrimonials

  • Escriptures de Compra i Venda, títols de compra d’accions o altra documentació anàloga que faciliti tota la informació sobre les dades de la compravenda.
  • Subvencions rebudes (tipus pla PIVE).

Altres dades

  • Certificat d’aportacions a plans de pensions.
  • Import pensions compensatòries, anualitats per aliments

Deduccions

  • Comprovants de les inversions, despeses o donacions en:
    • Lloguer d’habitatge
    • Adquisició d’habitatge/ compte habitatge
    • Donacions a determinades entitats
    • Comptes estalvi-empresa
    • Número del carnet de família nombrosa

No oblidis apuntar i comentar qualsevol inversió, creació de feina o circumstància especial que concorri en la teva unitat familiar. 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?