L’informem que el proper 30 de setembre finalitza el termini per a sol·licitar la devolució de l’IVA que empresaris o professionals establerts a territori espanyol hagin suportat durant el 2017 a un altre país de la Unió Europea, sempre que no s’hagin sol·licitat prèviament de forma trimestral. La devolució s’ha de realitzar a través del model 360

Els empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran la sol·licitud de devolució de les quotes suportades a la península o Balears a través d’aquest mateix formulari.

Termini de presentació 
El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s’iniciarà el dia següent al final de cada trimestre natural o de cada any natural i finalitzarà el 30 de setembre següent a l’any natural en el que s’hagin suportat les quotes a que es refereix.

Lloc i forma de presentació 
La presentació del formulari 360, s’efectuarà amb caràcter obligatori per via telemàtica a través d’Internet. 
També es pot presentar a través d’un tercer autoritzat, per fer-ho aquest haurà d’estar autoritzat per a rebre les notificacions telemàtiques del contribuent.

Quantia mínima de la sol·licitud de devolució
L’import total de la devolució demanada en una sol·licitud trimestral no podrà ser inferior a 400 €, i quan el període de referència sigui l’any natural, no s’admetran les sol·licituds de devolució per import inferior a 50 €.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?