El proper 28 de febrer del 2023 finalitza el termini per presentar el model 347 referent a la declaració anual de les operacions de la teva empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici 2022 la quantitat de 3.005,06 €.

 

Et recordem...

Qui ha de presentar el model 347?
Estan obligats a presentar-lo les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, i les associacions i comunitats de propietaris  que hagin superat, per una mateixa persona o entitat, la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs).

Si estàs inclòs en el SII (Subministrament Immediat d’Informació) no has de presentar aquesta declaració.


Què es declara al model 347?
Qualsevol tercer amb el qual s’hagin realitzat operacions que en un conjunt superin els 3.005,06€ durant l’any natural. La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl·lic superiors a 6.000€, que s’informaran en termes anuals. El criteri temporal general és de l’anotació registral de la factura o document substitutiu.

Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a mòduls en l’IRPF i simultàniament en el règim simplificat de l’IVA o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar la declaració de les operacions per les quals hagin emès factura.

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han d'incloure en el model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d'anotació en el seu llibre registre de factures rebudes.
 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}