El proper 2 de març del 2020 finalitza el termini per presentar el model 347 referent a la declaració anual de les operacions de la teva empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici 2019, la quantitat de 3.005,06€.

Amb l’objectiu de realitzar el model 347 de la teva empresa, et demanem que ens facilitis la informació necessària per a confeccionar la declaració esmentada, si t’afecta en el teu cas particular, ABANS DEL DIA 12 DE FEBRER. És imprescindible, per cada un dels clients o proveïdors declarats, la següent informació:

  • NIF
  • Cognoms i nom o raó social
  • Codi postal
  • Municipi  
  • Import desglossat de forma trimestral

 

Et recordem...
Qui ha de presentar el model 347?
Estan obligats a presentar-lo les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, i les associacions i comunitats de propietaris  que hagin superat, per una mateixa persona o entitat, la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs).

Si estàs inclòs en el SII (Subministrament Immediat d’Informació) no has de presentar aquesta declaració. 

 

Què es declara en el model 347?
Qualsevol tercer amb el qual s’hagin realitzat operacions que en un conjunt superin els 3.005,06€ durant l’any natural. La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl·lic superiors a 6.000€, que s’informaran en termes anuals. El criteri temporal general és de l’anotació registral de la factura o document substitutiu.

Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a mòduls en l’IRPF i simultàniament en el règim simplificat de l’IVA o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar la declaració de les operacions per les quals hagin emès factura.

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat del IVA han d'incloure en el model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d'anotació en el seu llibre registre de factures rebudes.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}