El proper 28 de febrer del 2017 finalitza el termini per presentar el model 347 referent a la declaració anual de les operacions de la vostra empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici 2016, la quantitat de 3.005,06€.

Amb l’objectiu de realitzar el model 347 de la vostra empresa, donar-vos un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, us agrairem que ens faciliteu la informació necessària per a la confecció de la declaració esmentada, si us afecta en el vostre cas particular, ABANS DEL DIA 10 DE FEBRER. És imprescindible, per cada un dels clients o proveïdors declarats, la següent informació:

  • NIF
  • Cognoms i nom o raó social
  • Codi postal
  • Municipi 
  • Import desglossat de forma trimestral

Us recordem...

 

Qui ha de presentar el model 347?

Estan obligats a presentar-lo les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, associacions i comunitats de propietaris i que hagin superat, per una mateixa persona o entitat, la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs).

Els obligats tributaris que han presentat el model 340 (declaració informativa d’operacions incloses en els llibres registre d’IVA) no estan obligats a presentar el model 347. Per tant, el model 340 haurà de recollir totes les operacions que anteriorment s’havien d’incloure en la Declaració Anual d’Operacions amb Tercers.

 

Què es declara en el model 347?

Qualsevol tercer amb el qual s’hagin realitzat operacions que en un conjunt superin els 3.005,06€ durant l’any natural.La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl·lic superiors a 6.000€, que s’informaran en termes anuals.

El criteri temporal general és de l’anotació registral de la factura o document substitutiu.

Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a mòduls en l’IRPF i simultàniament en el règim simplificat de l’IVA o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar la declaració de les operacions per les quals hagin emès factura.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}