La campanya La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2017 es presentarà entre els mesos d’abril i juny del 2018. Informem d’algunes de les dates i novetats, una de les més importants és que els contribuents poden accedir a les seves dades fiscals i al resum de l’esborrany a través d’una APP. Et recordem que és imprescindible que consultis amb el teu assessor abans de confirmar la teva declaració i evitar així possibles incidències.

A partir del 15 de març
Ja et pots descarregar la nova aplicació mòbil “Agencia Tributaria”, per a conèixer les teves dades fiscals i demanar el número de referència per a gestionar la declaració de la Renda 2017.
A més a més també es podrà accedir a les dades fiscals i al resum de l’esborrany de la renta a través d’una aplicació per a dispositius mòbils (APP), utilitzant el sistema [email protected] PIN o el número de referència. Com a novetat en l´obtenció del número de referencia per accedir al borrador i/o a les dades fiscals, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l´import de la casella 450 de la declaració del IRPF 2016, i hauran de comunicar la data de caducitat del seu DNI.

A partir del 10 d’abril
A partir del 10 d’abril pots presentar la teva declaració de la Renda 2017, sol•licitud, confirmació i/o modificació per internet (en cas de voler que el teu assessor elabori o realitzi un estudi de la teva declaració de la renda et recomanem que contactis amb nosaltres a partir del 2 de maig). 

A partir del 13 d’abril
Pots sol•licitar “Cita Prèvia” per a la confecció de declaracions de Renda a les oficines de l’Agència Tributària i altres entitats col•laboradores (per internet, per l’App “Agencia Tributaria” o per telèfon). 

A partir del 17 d’abril i fins el 22 de juny
Presentació de l’esborrany i declaració de la renda amb resultat a ingressos i amb domiciliació bancària.

Qui NO està obligat a presentar la declaració de la renda 2017
Estan obligats a presentar declaració de la renda aquelles persones físiques que el 2017 hagin tingut la seva residència habitual en territori navarrès i hagin obtingut rendes subjectes a l’Impost. Amb caràcter general, han de presentar la seva declaració a Hisenda Tributària de Navarra: 

  • Qui s’hagi quedat a Navarra per tenir en el seu territori la seva residència habitual durant un període de temps igual o superior a 183 dies l’any 2017.
  • Si no es pot determinar el lloc de residència pel punt anterior, han de presentar la seva declaració a Hisenda Tributària de Navarra qui obtingui a Navarra la major part dels seus rendiments nets, sense comptar els originats pel capital mobiliari (comptes bancaris, lletres, dividends, etc) i per les transmissions de béns i drets. 
  • Per últim, i en defecte dels dos apartats anteriors, qui hagi tingut a Navarra la seva última residència declarada a efectes de l’IRPF. 

Qui formi part d’una unitat familiar pot presentar declaració conjunta a Navarra, incloent-hi tots els ingressos de tots els membres que en formen part, d’acord amb els requisits que s’estableixen al Títol VI del Decret Foral Legislatiu 4/2008, de 2 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Foral de l’IRPF, tenint en compte que formen part d’una unitat familiar les següents persones: 

  • Cònjuges no separats legalment i fills o persones vinculades al subjecte passiu per raó de tutela o acolliment en els termes establerts a la legislació civil aplicable a menors d’edat, o fills majors d’edat si han sigut incapacitats mitjançant resolució judicial que així ho declari l’any 2017 o anterior. 
  • Parelles estables i descendents en les mateixes condicions que en l’apartat anterior. 
  • En cas de separació legal, divorci o quan no existeixi vincle matrimonial ni es constitueixi parella estable, la formada pel pare o la mare i descendents en iguals condicions que les expressades en el primer apartat. 

Una vegada determinada la situació personal en relació amb la residència habitual i la pertinença o no a una unitat familiar, les persones físiques han de presentar declaració quan obtinguin rendes procedents de: 

  • Rendiments íntegres de treball iguals o superiors a 11.250 euros durant el 2017.
  • Rendiments de capital mobiliari (dividends, interessos, rendes vitalícies o temporals, etc.) i increments de patrimoni sotmesos a retenció o ingrés a compte (fons d’inversió) iguals o superiors a 1.600 euros durant el 2017. 
  • Han de presentar declaració en qualsevol cas si s’obtenen rendiments empresarials o professionals, rendiments de capital mobiliari i increments de patrimoni no subjectes a retenció, o per qualsevol altra font de rendes, amb independència de l’import obtingut. 

Si es presenta la declaració conjunta, s’han d’incloure totes les rendes de tots els membres que formin par de la unitat familiar, sigui quin sigui l’import obtingut

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}