La campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2018 es presentarà entre els mesos d’abril i juliol del 2019. Informem d’algunes de les dates i novetats. Et recordem que és imprescindible que consultis amb el teu assessor abans de confirmar la teva declaració i evitar així possibles incidències.

CALENDARI

-    15 març: accés a les dades fiscals.
-    2 d’abril: comença el termini de presentació de la renda 2018
-    26 de juny: acaba el termini per domiciliar el pagament
-    1 de juliol: últim dia per presentar la declaració de la renda 2018.

NOVETATS

Obligació de declarar
El límit excloent de l'obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball s'eleva a 14.000 euros (amb anterioritat el límit era de 12.000 euros).
Règim aplicable el 2018: No obstant això, en l'exercici 2018, el límit de 14.000 euros assenyalat al paràgraf anterior serà de 12.643 euros.

Exempcions prestacions maternitat/paternitat
Per la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la normativa per declarar expressament exemptes amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, les prestacions públiques per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.
Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com alternatives a aquest règim.
Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat.

Reducció per obtenció de rendiments del treball 
Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s'augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball augmentant-se així mateix la quantia per sota de la qual s'aplicarà aquesta reducció.
Aquesta reducció s'aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.
Les noves quanties de la reducció són les següents:
-    Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
-    Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.
Règim aplicable durant el període impositiu 2018: S'afegeix a la normativa la forma de calcular la reducció per obtenció de rendiments del treball i el tipus de retenció sobre rendiments del treball aplicable durant l'exercici 2018, així com la forma de regularitzar aquest últim quan escaigui.

Deducció per maternitat
Amb efectes des d'1 de gener de 2018, s'incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en jardí d'infants o centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.
No obstant això, en l'exercici en què el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser aplicable pel que fa a les despeses en què s'ha incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
Amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa el percentatge de deducció al 30 per cent (amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent) de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits. A més, la base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la base màxima anterior era de 50.000 euros anuals) i estarà formada pel valor d'adquisició de les accions i participacions subscrites.

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec
Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s'incrementa l'import de la deducció per famílies nombroses fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s'inclou un nou suposat al que serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 del article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim), fins a 1.200 euros anuals.
En el període impositiu 2018, aquestes deduccions es determinaran prenent en consideració només mesos d'agost a desembre

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu 
Amb efectes des d'1 de gener 2018 s'introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d'aquells contribuents dels quals restants membres de la unitat familiar resideixin en altre Estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant aquesta deducció s'equipara la quota que cal pagar a la què hagués estat suportada en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}