El passat diumenge 13 de desembre era la data límit per arribar a un acord entre el Regne Unit i la Unió Europea però es va decidir prorrogar les negociacions de l’acord comercial que ha de regular el Brexit. El període de transició inicialment finalitza el 31 de desembre i cada cop sembla menys probable que puguin arribar a un acord abans d’aquesta data.

Per tant, encara es seguirà aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació amb el mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries. La Unió Europea tractarà el Regne Unit com si fos un Estat membre, excepte referent a la seva participació en les institucions de la UE i en les estructures de govern. En particular, durant aquell període les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres

 

Conseqüències del Brexit a l'IVA
Entregues de béns
La sortida del Regne Unit de la Unió Europea una vegada finalitzat el període transitori (finalitzava el dia 1 de gener de 2021 però s’ha allargat sense concretar data) suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Això implica, en el cas de l'entrada de mercaderies al territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) procedents del Regne Unit, la liquidació de l'IVA en el moment de la importació per la Duana.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d'IVA.

En aquest sentit, les operacions fetes amb el Regne Unit deixaran de ser considerades “intracomunitàries” i per tant ja no s’hauran d’incloure al model 349 ni a l’Intrastat.

En el cas que l'empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos no serà d'aplicació el règim comunitari de vendes a distància. És a dir, es tractarà com una exportació més i el consumidor final haurà de pagar IVA del Regne Unit fet que pot incrementar les càrregues administratives associades a la compra.

Els intercanvis de mercaderies amb Irlanda del Nord tindran el mateix tractament que els efectuats amb un Estat membre d'acord amb el protocol Irlanda-Irlanda del Nord. Aquest tractament no s'estén als serveis.

Excepcionalment, per evitar una doble tributació en el moment de la transició, les mercaderies venudes des del Regne Unit que es transportin a un dels 27 Estats membres i el seu transport s’iniciï abans de l’1 de gener de 2021 però arribin a la seva destinació més tard d’aquesta data, s’estableix un breu mecanisme transitori: hauran de presentar-se davant de la Duana però no tributaran com a importació sinó com a adquisició intracomunitària, havent d'incloure's en aquest cas en el model 349 de declaració d’intracomunitàries.

Prestacions de serveis
Si una empresa espanyola presta serveis a una altra establerta fora d’Espanya (sigui de la UE o no) el servei s’entendrà prestat al lloc on estigui establert el destinatari, deixant a part algunes excepcions. En aquests casos, els serveis no portaran IVA al considerar-se no subjectes per regles de localització.

Per tant, no hi haurà canvis pel que fa a la tributació de les prestacions de serveis entre empresaris.

De manera simètrica, en cas que l’empresa rebi serveis del Regne Unit, fins que s’arribi a acord se seguirà actuant de la mateixa manera: l’empresa britànica facturarà sense IVA i l’empresa receptora del servei haurà d’autorepercutir-lo per després deduir-se’l pel mecanisme d’inversió del subjecte passiu.

L’únic canvi a nivell formal és que les prestacions i adquisicions de serveis d’empreses del Regne Unit deixaran d’informar-se també al model 349 de declaracions intracomunitàries.

IVA suportat al Regne Unit.
Si l’empresa envia un treballador al Regne Unit, el normal seria que aquest treballador generi despeses amb IVA britànic (hotels, lloguer de vehicles, ...)

Fins ara aquest IVA es podia recuperar a través del model 360. No obstant, mentre no hi hagi un acord recíproc entre ambdues parts, aquest IVA ja no es podrà recuperar (podrà recuperar-se en part com a despesa deduïble en l’ISOC.).

En aquest sentit, cal tenir present que excepcionalment per a la recuperació de l’IVA suportat al Regne Unit durant l’any 2020 s’ha establert un nou termini per a recuperar-lo, només fins al 31 de març del 2021 enlloc de fins al setembre, com seria l’habitual.

 

Conseqüències del Brexit a l'Impost de Societats
Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica
L’article 35 de la LIS estableix una deducció en la quota íntegra per l’exercici d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica per al càlcul de la qual s’ha de tenir en compte l’import de les despeses de recerca i desenvolupament i, si escau, de les inversions en elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys. La lletra b de l’apartat 1 assenyala que les despeses de recerca i desenvolupament que s’integren en la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades o quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol estat membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu. Es recull la mateixa redacció a l’apartat 2.b) per a les despeses d’innovació tecnològica.

Per tant, si no s’arriba a acord, les despeses assumides per les diferents entitats espanyoles contribuents per l'Impost sobre Societats com conseqüència d'activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica al Regne Unit, no computaran per al càlcul de la base de deducció per la realització d'aquest tipus d'activitats.

 

I.R.N.R.
Tipus de gravamen (article 25 TRLIRNR)
En relació amb les rendes gravades al tipus general de gravamen, deixarà de ser aplicable el tipus de gravamen general del 19%, propi dels residents UE, i passarà a ser aplicable el 24%. Entre aquestes rendes poden citar-se: rendiments d'immobles, rendiments del treball, imputació de rendes de béns immobles... En particular, pel que fa a la determinació de la base imposable en els rendiments d’immobles no seran deduïbles les despeses relacionades.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}