Al Butlletí Oficial de l’Estat de 4 de juliol del 2018 s’hi ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. A continuació, informem de les principals mesures que aquesta llei incorpora en matèria tributària.  

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • S’incrementa la reducció per rendiments del treball (amb efectes a partir del 5 de juliol del 2018). 
 • D’aquesta manera, els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825€ (abans 14.450€), sempre que no percebin rendes diferents de les del treball, excloses les exemptes superiors a 6.500€, aplicaran les següents reduccions: 
  • Rendiments nets del treball ≤ a 13.115€ (abans 11.250): 5.565€ (abans 3.700)
  • Rendiments nets del treball compresos entre 13.115€ (abans 11.250) i 16.825€ (abans 14.450): 5.565€ (abans 3.700) menys el resultat de multiplicar per 1,5 (abans 1,15625) la diferència entre el rendiment del treball i 13.115€ (abans 11.250). 
 • S’incrementa en 1.000 euros la deducció per maternitat quan el contribuent que hi tingui dret hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. 
 • Amb efectes des de l’1 de gener del 2018, s’augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros anuals per cada un dels fills que formin part de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost en què excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. D’altra banda, es fa extensiva la deducció per a persones amb discapacitat a càrrec als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, de fins a 1.200 euros anuals. 
 • Es modifica l’obligació de declarar, establint d’una banda, amb efectes des de l’1 de gener del 2018, un límit quantitatiu que eximeix d’aquesta obligació per a l’obtenció de guanys patrimonials derivats d’ajuts públics de reduïda quantia (menys de 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat) i, de l’altra, elevant de 12.000 a 14.000 el llindar inferior de l’obligació de declarar establert pels perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i per quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes. 
 • En relació amb el gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes, se’n declaren exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. No obstant això, transitòriament, la quantia exempta serà de 10.000 euros pels premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir de l’entrada en vigor de la Llei i de 20.000 euros pel període impositiu 2019. 
 • Amb efectes des de l’1 de gener del 2018, s’eleva del 20 al 30% la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, així com la base màxima, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals. 

Impost sobre societats

 • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles “Patent box” i règim transitori de la reducció d’ingressos procedents de determinats actius intangibles del contribuent disponibles amb anterioritat a l’1 de juliol del 2016. 
 • En la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, es detallen les obligacions que han d’assumir els productors que s’acullin a aquest incentiu fiscal. 
 • Es preveu la possibilitat que l’Administració tributària comprovi qualsevol de les circumstàncies determinants de la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible davant de l’Administració tributària. 


Impost sobre el patrimoni
Es prorroga durant l’any 2018 l’exigència d’aquest impost i s’elimina per a aquest exercici la bonificació del 100% sobre la quota íntegra. 

Impost sobre el valor afegit

 • Passen a tributar al tipus reduït del 10% les entrades a les sales cinematogràfiques
 • Passen a tributar al tipus superreduït del 4% els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial, sempre que es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d’un conjunt administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a aquests serveis que cobreixi més del 10% del seu preu. 
 • Amb efectes des de l’1 de gener del 2019, es modifica l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes i s’introdueix un nou requisit, per a ajustar la seva regulació al dret de la Unió Europea.
 • Es modifiquen unes precisions en les exempcions en les exportacions de béns i en les assimilades a les exportacions. 
 • En relació amb els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, amb efectes des de l’1 de gener del 2019; s’estableix un llindar comú a escala comunitària de fins a 10.000 euros anuals que en cas de no ser superat implicarà que aquestes prestacions de serveis segueixin estant subjectes a l’impost sobre el valor afegit en el seu Estat membre d’establiment. Això obliga a modificar les normes que determinen la localització en el territori d’aplicació de l’impost dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió. 
 • D’altra banda, també en relació amb els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, se suprimeix des de l’1de gener del 2019 la limitació que existeix actualment que els empresaris o professionals no establerts a la comunitat però registrats a efectes de l’IVA en un Estat membre, no poden utilitzar ni el règim especial aplicable als empresaris no establerts a la comunitat ni el règim especial aplicable pels empresaris o professionals establerts a la comunitat. 

Impostos especials
En l’impost sobre hidrocarburs, i amb efectes des de l’1 de gener del 2019, s’integra el tipus impositiu autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs en el tipus estatal especial a l’objecte de garantir la unitat de mercat en l’àmbit dels combustibles i carburants, sense que aquesta mesura suposi un detriment dels recursos de les comunitats autònomes i tot això dins el marc normatiu comunitari. 

Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle 
En relació amb aquest impost, amb efectes des de l’1 de setembre del 2018, es rebaixen els tipus impositius i se’ls situa en un valor que reflecteix les últimes previsions de preu pel període 2020-2030 de les emissions de CO2.  

Interès legal del diner i interès de demora tributari 

 • Es fixa l’interès legal del diner en el 3%. 
 • Es fixa l’interès de demora tributari en el 3,75%.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}