Al Butlletí Oficial de l’Estat de 28 de juny del 2017 es va publicar la Llei 3/217, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, que va entrar en vigor el 29 de juny del 2017. A continuació informem de les principals mesures que aquesta Llei incorpora en matèria tributària.

 

Impost sobre societats

  • S’incrementa el percentatge de deducció per les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental.
  • En el cas d’inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals, s’eleva ─en determinats supòsits─ el límit de deducció màxima a aplicar. L’import, juntament amb la resta d’ajudes percebudes pel contribuent, no pot superar el 50% del cost de la producció.
  • Referent a la producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals, s’incrementa el percentatge de deducció (passa del 15% al 20%) per als productors registrats al Registre d’Empreses Cinematogràfiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • S’incrementa el límit individual màxim de despeses de personal creatiu (de 50.000 a 100.000€ per persona) en produccions cinematogràfiques estrangeres.

 

Impost sobre el valor afegit

Es minora el tipus impositiu aplicable als espectacles culturals en viu, com els celebrats en teatres, circs, festes taurines i concerts, que passen a tributar pel tipus reduït del 10%. Passa el mateix amb els serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs, que fins ara tributaven al 21%.

També passen a gravar-se al 10% les muntures de les ulleres, amb la finalitat d’equiparar-ne la tributació amb la de les ulleres i lents graduades.

 

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

S’eleva en un 1% l’escala que grava les transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris.

Escala Transmissions directes Transmissions transversals Rehabilitacions i reconeixement de títols estrangers
1r Per cada títol amb grandesa 2.753€ 6.902€ 16.548€
2n per cada grandesa sense títol 1.968€ 4.934€ 11.814€
3r Per cada títol sense grandesa 785€ 1.968€ 4.736€

 

Impostos locals

Es prorroga durant el 2017 el benefici fiscal consistent en una bonificació del 50% de la quota de l’Impost sobre els béns immobles l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de Lorca com a conseqüència del terratrèmol que va patir el 2011.

 

Impostos especials

En l’Impost sobre hidrocarburs es redueix l’import de les quotes a retornar pel gasoli utilitzat en l’agricultura i ramaderia (63,71€ per 1.000 litres) per tal d’adequar la normativa al dret de la Unió Europea.

 

Taxes

S’actualitzen, amb caràcter general, els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal, excepte les que ja s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener del 2016, la taxa d’aproximació exigible a una aeronau en un aeroport i la taxa de regularització cadastral.

 

Interès legal del diner i interès de demora tributari

L’interès legal del diner es fixa en el 3% i l’interès de demora tributari en el 3,75%.

 

IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples)

L’IPREM s’actualitza en un 1% el 2017

MODALITAT 2016 2017
Diari 17,75 euros 17,93 euros
Mensual 532,21 euros 537,84 euros
Anual 6.390,13 euros 6.454,03 euros
Anual (equivalent a SMI) 7.455,14 euros 7.519,59 euros
Anual (equivalent a SMI excloent pagues extraordinàries) 6.390,13 euros 6.454,03 euros

 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?