Com a conseqüència de l’emergència de salut pública creada pel coronavirus, es va establir en IVA un tipus del 0% a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries, de béns necessaris per a combatre els seus efectes, els destinataris dels quals siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social (RDL 15/2020 art.8).

Aquesta mesura, que tenia com a límit temporal el 31-7-2020, amb efectes 05-08-2020 estén la seva vigència temporal fins el 31-10-2020.

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}