Segons publicació al BOE del dia 23 de maig del 2020, els terminis administratius es reprendran el proper 1 de juny, i els terminis processals i substantius ho faran el 4 de juny. 

La Resolució del 20 de maig del 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, del 14 de març, fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny del 2020 preveu el següent respecte als terminis administratius i processals: 
 
- L’1 de juny del 2020 s’aixecarà la suspensió de terminis administratius, per la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, del 14 de març.

Així, es reprendrà o es reiniciarà el còmput dels terminis suspesos si s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. 
 
- El 4 de juny del 2020 s’aixecarà la suspensió dels terminis processals i substantius, per la derogació de les disposicions addicionals segona i quarta del Reial Decret 463/2020, del 14 de març. 

El còmput dels terminis processals es realitzarà segons allò previst en el Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. 

En relació als procediments tributaris, la represa dels terminis afectaria en els següents termes:

Procediment/recurs Data de venciment
Procediments anteriors al dia 14/03 30/05/2020
Procediments posteriors al dia 14/03 30/05/2020 o data posterior segons notificació
Interposar recursos de reposició o reclamacions TEAR anteriors al dia 14/03 30/06/2020
Interposar recursos de reposició o reclamacions TEAR posterior als dia 14/03 30/06/2020

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}