Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal del 2020, ens permetem recordar-te algunes de les accions que es poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF especialment aquest any en el que les mesures aprovades pel Govern per reduir l’impacte econòmic de la crisis del COVID-19 tenen repercussió directe a la declaració de la Renda 2020.


Cobraments de l’ERTO

Els treballadors que han estat en un ERTO i hagin cobrat la prestació han d’estar atents als límits de l’obligació a declarar. Al passar a tenir dos pagadors, l’obligació passa dels 22.000€ a 14.000€ si del segon pagador, SEPE, s’han cobrat més de 1.500€.

En la majoria dels casos aquestes prestacions no han estat subjectes a retenció, pel que el més probable és que el resultat de la Renda 2020 sigui a ingressar.

Per evitar sorpreses, es pot sol·licitar a les empreses un increment de les retencions sobre la nòmina del desembre.


Aportacions a plans de pensions

Els actuals beneficis fiscals per aportacions a plans de pensions privats finalitzen el 31/12/2020 (segons el Projecte dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021).

A partir d’aquesta data el límit màxim de deducció serà de 2.000€ quan actualment és de 8.000€ o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’edat.

Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social  del cònjuge també es veuran reduïdes a partir del 2021, passant d’un límit màxim de 2.500€ a 1.000€.

A més cal recordar que si rescates fons dels teus plans de pensions aquest 2020, hauràs de tributar com a rendiments de treball, i si es rescata en forma de capital, es pot gaudir d’una reducció del 40% sobre l’import corresponent a les aportacions realitzades amb anterioritat al 2017. Per contra si es rescata en forma de renda, no es podrà aplicar aquesta deducció.


Increment del tipus de la base imposable general i de l’estalvi

En el Projecte dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021 es preveu incrementar el tipus de gravamen de la base imposable general en 2 punts percentuals a partir dels 300.000€ (rendes del treball, del capital immobiliari i d’activitats econòmiques, etc).

També hi haurà un increment de 3 punts percentuals a les rendes de l’estalvi a partir dels 200.000€ (dividends, interessos, guanys patrimonials,....).

Per anticipar-se a aquests increment és convenient, en la mesura que sigui possible, que els contribuents que tenen rendes superiors a 300.000€ avancin els ingressos o rendiments abans de finals d’any així com tot aquells interessats a transmetre béns amb guany o percebre beneficis superiors als 200.000€ també ho facin.


L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual 

Com sempre, es pot aprofitar per amortitzar més hipoteca abans de que finalitzi l’any, fins un límit de 9.040€, si vas adquirir el teu habitatge habitual abans del 31/12/2012.


Reinversió en habitatge habitual

Una de les deduccions més importats és la dirigida als contribuents que han venut el seu habitatge habitual i reinverteixin l’import obtingut en la compra d’un nou habitatge habitual.

Aquesta reinversió s’ha de realitzar en el termini de dos anys i, com a novetat, el temps que va durar l’Estat d’Alarma no computa pel termini d’aquesta deducció.


Transmissió de l’habitatge habitual pels majors de 65 anys

Cal recordar que un dels grans beneficis fiscals és que la venda de l’habitatge habitual pels majors de 65 anys està exempta de tributació. Per tant és recomanable que els contribuents que vulguin transmetre el seu habitatge i estiguin a prop dels 65 anys esperin a arribar a aquesta edat.


Constitució de renta vitalícia per majors de 65 anys

Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000€. Per gaudir d’aquesta exempció es disposa de fins a 6 mesos sense comptar el temps de l’Estat d’Alarma.


Donatius

Una de les novetats legislatives de l’any és l’increment en cinc punts percentuals de la deducció per donatius, que passa al 80% pels primers 150€, i al 35€ de la resta (40% en el cas de que el donatiu es faci habitualment a la mateixa entitat).


Empreses de nova creació

Confiar en empreses de nova creació també té els seus beneficis fiscals. Concretament, invertir directament en aquests projectes permet deduir-se fins un 30% de la quantitat que s’aporti, fins un màxim de 60.000€.

 

Si necessites assessorament fiscal, a TAX Economistes i Advocats posem al teu abast un equip de professionals. Disposem de més de 50 oficines a tot Espanya i més de 30 anys d'experiencia en l'assessorament d'empreses en l'àmbit laboral, fiscal i legal. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}