Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal del 2017, ens permetem recordar-vos algunes de les accions que podeu realitzar per tal de rebaixar la liquidació de l’IRPF. El Ministeri d’Hisenda calcula que els contribuents es poden estalviar una mitjana de 3.200€.

 

Les aportacions als plans de pensions

Als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a les mutualitats de previsió social i a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000€ anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici, independentment de l’edat.

 

Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge

Quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000€ anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500€ anuals.

 

L’amortització anticipada de la hipoteca

L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual. Si s’ha adquirit la casa abans de l’1 de gener del 2013 es pot desgrabar el 15% de les quantitats invertides amb un límit de 9.040€.

 

Els contribuents majors de 65 anys

Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de grabament els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu, amb el límit de 240.000€.

 

Sou propietaris d’un pis i teniu previst llogar-lo?

Si sou propietaris i teniu previst llogar un pis, recordeu que si s’utilitza com a  habitatge, i no com a oficina, tindreu dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.

 

Aportacions sense finalitats lucratives

La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense finalitats lucratives, com ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat opública. Un 75% del primers 150€ i un 30% de la resta.

 

Retribucions en espècie

Les targetes restuarant, targeta de transport, val de llar d’infants o una assegurança mèdica per la familia no tributen. Si utilitza un vehícle de l’empresa, demani que el vehicle sigui un dels considerats eficients energèticament, d’aquesta manera la seva retribució podrà ser reduïda fins a un 30%.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}