Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal del 2018, ens permetem recordar-te algunes de les accions que es poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF:  

  • Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a les mutualitats de previsió social i a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000€ anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’edat. 
  • Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social  del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o n’obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.
  • L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual (adquisició abans de 01/01/2013). Deducció del 15% de les quantitats invertides amb el límit màxim de 9.040€
  • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000€.
  • Si ets propietari i tens previst llogar un pis, recorda que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindràs dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.
  • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.
  • Una novetat d’aquest any és la millora de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Els contribuents es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
  • Les persones que tinguin quotes d’afiliació a col·legis professionals (límit de 500€) i també de col·legis professionals (base màxima de deducció 600€)

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}