El Govern va aprovar ahir noves mesures fiscals per a fer front a la situació de crisi generada pel COVID-19. En aquest TAX Informa recollim les principals mesures:


Tipus impositius de l'IVA


▪ S'estableix un tipus del 0%, per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari relacionat a l’ANNEX, que es documentarà en factura com si d'operacions exemptes es tractés, amb les següents característiques:

 • Operacions realitzades entre el 23 d'abril i el 31 de juliol d'aquest any.
 • Els destinataris han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.
 • Naturalment, aquestes operacions no limiten el dret a deduir.

Es redueix del 21% al 4% el tipus impositiu aplicable als lliuraments de llibres, revistes i periòdics electrònics que, com ocorre amb els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75% al 90% el percentatge dels ingressos que aquesta ha de proporcionar a l'editor perquè s'apliqui el tipus general.
 

Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'Impost de societats (només vincularà per a exercicis iniciats en 2020)


Pagament fraccionat micropimes: els contribuents amb un volum d'operacions que no superi 600.000€ -i no tributin pel règim de consolidació d'aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l'exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l'exercici –de gener a març si l'exercici coincideix amb l'any natural- si presenten el model 202 fins al 20 de maig per aquest sistema.

▪ Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d'operacions que no superi 6.000.000€, que no hagin pogut optar al canvi de modalitat com les micropimes i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l'opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l'exercici, sent en aquest pagament, naturalment, deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D'aquesta manera podran recuperar, almenys en part, l'excés d'avançament d'impost que es pugui haver produït en el 1P.
COVID-19. Noves mesures fiscals.

 

Estimació objectiva de l'IRPF i règims especials de l'IVA i del IGIC


Es permet que la renúncia tàcita al règim d'estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini –fins al 20 de maig- calculant-ho en estimació directa, tingui efectes sol per a 2020. Aquests contribuents podran tornar al 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d'enguany al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

El mateix s'aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.


Així mateix, per als contribuents de l'IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva –de les activitats relacionades en l'ANNEX II de l'Ordre HAC/1164/2019- i els d'IVA acollits al règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per al càlcul del pagament fraccionat i de l'ingrés a compte en funció de les dades base de l'exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d'exercici de l'activitat els dies naturals del trimestre en els quals hagués existit estat d'alarma.


En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, cosa que és el mateix, el pagament fraccionat de l'IRPF i l'ingrés a compte serà un 80,22% del qual hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

 

No inici del període executiu (només per a l'Administració Tributària de l'Estat)


Si es presenta una autoliquidació tributària, el termini de la qual finalitzi entre el 20 d'abril i el 30 de maig, sense realitzar l'ingrés, no s'iniciarà el període executiu –que comportaria l'exigència del recàrrec de constrenyiment-, si es compleixen els requisits següents (l'incompliment de qualsevol d'ells significaria l'inici del període executiu l'endemà de la fi del període voluntari de declaració):

 • Es presenti l'autoliquidació en termini.
 • El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, un préstec avalat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital –art. 29 RD-llei 8/2020- almenys per l'import de les mateixes i per al seu pagament.
 • Aportació d'un certificat emès per l'entitat financera que acrediti aquesta sol·licitud en un termini màxim de 5 dies des del final del termini de presentació de l'autoliquidació. Si es tracta d'una autoliquidació presentada abans del 23 d'abril, encara que ja s'hauria iniciat el període executiu, es consideraran encara en període voluntari si fins al 30 d'abril s'aporta el certificat, obté el finançament i satisfà els deutes de manera efectiva, com a molt, en el termini d'un mes des que va acabar el termini per a presentar l'autoliquidació.
 • Que es concedeixi el finançament almenys per l'import dels deutes tributaris.
 • Que se satisfacin aquests deutes tributaris, com a molt, en el termini d'un mes des de la fi del termini de presentació de l'autoliquidació.

 

Ajornament de deutes en l'àmbit portuari


Prèvia sol·licitud de les Autoritats portuàries es podran concedir els ajornaments sense garanties de les taxes portuàries reportades des de 13 de març fins al 30 de juny, amb un termini màxim de 6 mesos i sense interessos.


 

Disponibilitat excepcional dels sistemes de previsió social


Es desenvolupa la possibilitat, establerta en l'RD-llei 11/2020 d'ampliar les possibilitats de cobrar les prestacions de diferents sistemes de previsió social ampliant les contingències per les quals es poden fer efectius els drets consolidats en aquests. Per exemple, es regula la manera d'acreditar les circumstàncies per les quals es pot disposar dels plans, el termini al qual venen vinculades aquestes circumstàncies i l'import màxim disponible.

 

Extensió de determinats terminis de vigència de disposicions tributàries
L'ampliació de determinats terminis fins al 30 d'abril o fins al 20 de maig de 2020, establerta en l'art. 33 del RD-llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a del RD-llei 11/2020, es trasllada al 30 de maig.
En resum, en l'àmbit de l'Administració Tributària de l'Estat, de les CCAA i de les EELL, això significa el següent:

 • Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificades abans o després del 14 de març: el venciment passa a ser el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de març: el terme del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • Terminis per a efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després del 14 de març: el terme del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • L'Administració no podrà executar garanties que recaiguin sobre béns immobles entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • Per al termini màxim de durada dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió, no es computarà el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • Els terminis de prescripció i de caducitat se suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • En el termini màxim per a executar les resolucions economicoadministratives no es computa el període entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • El termini per a recórrer en reposició o per a recórrer o reclamar en un procediment economicoadministratiu començarà a comptar-se des del 30 de maig.
 • El 30 de maig serà el termini màxim per a atendre requeriments o sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General del Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d'aquesta data.
 • Els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns també s'estenen al 30 de maig i, a més, s'adapta l'exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d'alienació desenvolupats per la AEAT a l'ampliació de terminis, de tal forma que el licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i l'alliberament dels dipòsits constituïts i, si escau, a més el preu de la rematada ingressat, sempre que, quant als adjudicataris, no s'hagués emès certificació de l'acta d'adjudicació dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}